ايستگاه آخر تعیینتکلیف سپردهگذاران مؤسسه میزان

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا: بانک صــادرات ایــران قصــد دارد از 16 اردیبهشــتماه، آخرین مرحله از کار تعیینتکلیف و پرداخت سپردههای مشتریان تعاونی منحله میزان را آغاز کند.تعاونی اعتباری میزان، اردیبهشــت سال 1394 به دلیــل ناتوانی در عمل بــه تعهدات خود و نداشــتن مجــوز از بانک مرکــزی – بهعنوان نهاد ناظر پولی - منحل و بانــک صادرات ایران بهعنوان بانک عامل تســویه مؤسسه با سپردهگذاران انتخاب شد.بانک صادرات ایران در این مدت، در پنج مرحله حسابهای مشــتریان میزان را تا سقف پنج میلیارد ریال )500 میلیون تومــان( تعیینتکلیف کرده بود. بر اســاس مصوبه هیئتمدیره بانک صادرات ایران، همه ســپردهگذارانی که بیش از پنــج میلیارد ریال ســپرده نزد تعاونی منحله میزان داشته و مراتب به تأیید کارشناسان مالی دادگستری رسیده، میتوانند از روز شنبه، 1٦ اردیبهشت سال جاری با دردستداشتن مدارک شناســایی و مســتندات مربوط به ســوابق ســپردهگذاری در تعاونــی منحله میزان به شــعب این بانک مراجعه و نســبت به افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار با شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی اقدام کنند.بانک صــادرات ایران در اطلاعیه خود تأکید کرده اســت: بــا توجه بــه اینکه امکان نقدشدن داراییهای انتقالی از تعاونی منحله میزان بــه بانک صادرات ایــران در کوتاهمــدت امکانپذیر نیســت، بنابراین همه دارندگان ســپردههای تا مبلغ 10 میلیارد ریــال، در صورت تمایل میتوانند معادل حداکثــر 10 درصد ســپرده خود را نقــدی دریافت کنند.همچنین دارندگان ســپردههایی با مبالغ بیش از 10 میلیارد ریال در صــورت نیاز میتوانند حداکثر معادل پنج درصد سپرده خود را نقدی دریافت کنند. علاوهبراین، بانک صادرات ایران از همه سپردهگذاران قبلی و فعلی تعاونی منحله میزان خواســته است در صــورت آمادگــی بــرای خرید یا تهاتــر با املاک مازاد این بانک بر اســاس قیمت کارشناسی، به دفتر شــرکت سپهر ماندگار خراســان مراجعه و تقاضای خود را ارائه کنند.با آغاز مرحله ششم تعیینتکلیف حســابهای میزان، درمجموع ســپردههای حدود 975 هزار نفر از ســپردهگذاران گرفتــار این تعاونی تعیینتکلیف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.