سال 95 به اندازه 2 دولت گذشته آبرسانی روستايی انجام شد

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا: وزیر نیرو گفت سال 1395 افزون بر دوهزارو 900روســتا در کشور از نعمت آب آشــامیدنی سالم برخــوردار شــدند که این میــزان به انــدازه عملکرد دولتهــای نهم و دهــم در این زمینه بوده اســت. به گــزارش ایرنــا، حمید چیتچیان روز چهارشــنبه در آییــن کلنگزنی تصفیهخانه اضطراری آب شــهر یاســوج گفت این تعداد روستا جمعیتی افزون بر دو میلیون نفر را در کشور شــامل میشود.وی بیان کرد که در سهونیم سال گذشته در دولت یازدهم افزون بر پنجهزارو 200 روستا نیز از نعمت آب آشامیدنی سالم بهرهمند شدند.وزیر نیرو تصریح کرد که 155 روستا با جمعیتی حدود 12 هزار خانوار از این تعداد در استان کهگیلویهوبویراحمد بوده است.کهگیلویهوبویراحمد دارای هزارو 676 روستای دارای سکنه است که هزارو 420 روســتا از این تعداد دارای تأسیســات آبرسانی هســتند. وی با بیان اینکه در ســهونیم ســال گذشته تحــولات عظیمی در حوزه صنعت آب و برق کشــور صورت گرفته، گفت: میزان اســتحصال ســالانه آب از ســدهای موجود افزون بر 800 میلیون مترمکعب بوده؛ درحالیکه تا قبل از آغــاز دولت یازدهم میزان استحصال آب از سدها کمتر از 500 میلیون مترمکعب بود.چیتچیان با اشــاره به وجــود بیش از 10 درصد تولید منابع آبی کشور در استان کهگیلویهوبویراحمد گفت: درحالیکه بســیاری از اســتانها و شــهرهای مختلف جنوبی کشور از نعمت آب سدهای این استان در ســالهای متمــادی بهرهمند شــدهاند؛ اما برخی مناطق و شهرهای کهگیلویهوبویراحمد خود با تنش و چالشهای کمآبی مواجه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.