تأمین گندم 20 ماه آينده کشور

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا: مشــاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گنــدم با بیان اینکه اکنون هشــتمیلیون و 650 هزار تن گندم در ســیلوهای کشور ذخیرهسازی شده است، گفت: با برداشــت و خریــد تضمینی گندم امســال، ذخیره این محصول بــرای نیاز تا 10ماه اول 97 تأمین میشود.اســماعیل اسفندیاریپور در حاشیه بازدید از مزارع گندم دشــتناز ســاری در گفتوگو با خبرنگار ایرنا وضعیت تولید و برداشــت گندم در ســال جاری را مطلوب توصیف کرد و افزود: امســال پنج میلیون و 980 هزار هکتار از زمینهای کشــور زیر کشت گندم رفته اســت.او با بیان اینکه تاکنون 650 هزار تن گندم از کشــاورزان گندمکار اســتانهای خوزستان، کرمان، جنوب فارس و بوشــهر خریداری شــده، اظهار کرد: بــا تأمین اعتبار ازســوی دولت، مطالبات کشــاورزان به موقع درحال پرداخت اســت. مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی با بیان ایــن نکته که پایــداری تولید گندم به اجرای طرح تناوب کشــت در گندمزارهای کشــور وابســته اســت، تصریح کرد: از آنجا که دولت کشت دانههــای روغنی بهویژه کلــزا را مورد حمایت جدی قرار میدهد، کشــاورزان میتوانند بعد از برداشــت گندم برای بالابردن مقدار درآمد خود کلزا کشت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.