افزایش سقف وام مسکن بدون سپرده

Shargh - - اقتصاد -

وامگیرنــدگان از محــل اوراق گواهــی حــق تقدم اســتفاده از تســهیات مســکن، عاوه بر ســقفهای مصــوب از محــل اوراق میتوانند در حالــت انفرادی ۱۰ میلیون و زوجین تا ۲۰ میلیون تومان وام بدون سپرده بگیرنــد. به گزارش بانک مرکزی، شــورای پول و اعتبار در یکهزارودویستوســیویکمین جلســه خود در ۱۲ اردیبهشت موارد زیر را تصویب کرد: ۱- افزایش سقف تســهیات بدون سپرده جعاله مســکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پاک ثبتی توســط بانکهــای تجاری و بانک مســکن. ۲- موافقت با اعطای تســهیات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن، تا سقف مبالغ زیر بر روی یک پاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک. - شــهر تهران معــادل هزار میلیون ریــال )هریک از زوجیــن حداکثر ‪۵ ۰۰‬میلیون ریال( - مراکز اســتان و شــهرهای بالای ‪۲ ۰۰‬ هزار نفــر جمعیت معادل ۸۰۰ میلیــون ریال )هریک از زوجیــن حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال( - ســایر مناطق شــهری معــادل ۶۰۰ میلیون ریال )هــر یک از زوجین حداکثــر ۳۰۰ میلیون ریال(. ۳- بانک مســکن مجاز است به تســهیاتگیرندگان مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تســهیات مســکن )عاوه بر ســقفهای مصوب از محل اوراق مذکور(، در حالت انفرادی تا ســقف صد میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تســهیات خرید مسکن بدون ســپرده پرداخت کند. بهاینترتیب بانک مسکن میتواند به استفادهکنندگان تســهیات از محل اوراق گواهی حق تقدم مســکن عاوه بر ســقف تســهیات فعلی، مبلغ صد میلیون ریال برای خرید مســکن انفرادی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن توســط زوجین پرداخت کند. ۴- درخصــوص بانک مســکن با تجمیع تســهیات فروش اقساطی مسکن از محل حسابهای صندوق پسانداز مســکن، پسانداز مسکن جوانان و صندوق پسانداز ســاخت مسکن با تســهیات مسکن بدون ســپرده، حداکثر معادل سقف تسهیات خرید مسکن بدون ســپرده بر روی یک واحد مســکونی، موافقت میشود. برایناساس بهمنظور مساعدت به دارندگان انواع حسابهای صندوق پسانداز مسکن که تاکنون از تسهیات اســتفاده نکردهاند، این امکان برای آنها فراهم میشــود تا ضمن اســتفاده از امتیاز تسهیات حســاب خود، مابهالتفاوت تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال از محل تســهیات بدون ســپرده دریافت کنند. ۵- با تجمیع امتیاز تســهیات برای زوجین دارنده حساب پسانــداز مســکن جوانــان بانک مســکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیات متناسب با هر حساب )براســاس امتیاز حاصلــه زوجین( جهــت اعطای تسهیات مســکن برای یک پاک ثبتی موافقت شد. بر این اســاس زوجین دارنده حســابهای پسانداز مســکن جوانان میتوانند طبق امتیاز حساب خود و رعایت حداکثر سقف تسهیات متعلقه به آن حساب، مشــترکا برای خرید یک واحد مســکونی اقدام کنند. بهعنوان مثــال زوج و زوجه دارای امتیاز تســهیات انفرادی هرکدام ‪۴ ۰۰‬ میلیون ریال میتوانند به صورت مشترک ‪۸ ۰۰‬میلیون ریال تسهیات خرید بر روی یک واحد مســکونی دریافت کنند. ۶- بر اســاس مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۲.۲۹ شــورای پول و اعتبار بابت امکان اعطای تســهیات خرید مسکن تا سقف تسهیات در شــهر تهران معادل ۶۰۰ میلیون ریال، مراکز اســتان و شــهرهای بالای ۲۰۰ هــزار نفر جمعیــت معادل ۵۰۰ میلیون ریال، ســایر مناطق شــهری معادل ۴۰۰ میلیون ریال قابل اقدام است. همچنین امکان اعطای تســهیات ساخت تا ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن به بانک توسعه تعاون نیز تسری مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.