این اقتصاد شغل ميخواهد نه یارانه

Shargh - - اقتصاد - محمدرضا فرهادیپور

دادن وعدههــاي مالــي انتخاباتــي و حرکت در راســتای تحقق یعني برنامهریزي براي وضعیت آتي اقتصاد. براي مثال اگر یك کاندیداي ریاستجمهوري بگوید که یارانهها را پنج برابر ميکند، مثا از ۴۵ هزار تومان به ۲۲۵ هزار تومان میرســاند، باید بدانیم که چگونه ميخواهد این کار انجام دهد. به عبارت دیگر، در زمینه افزایش یارانهها صرف وعده کفایت نميکند، حداقــل باید جامعه کارشناســي از نحــوه انجام این کار آگاه باشــد و آن را بــرای آحاد مردم توضیح دهد. کاندیداي ریاســتجمهوري باید مشخص کند از کجا ميخواهــد منابع مالي افزایــش یارانه را تأمین مالي کند. راههای تأمین پول یارانهها عبارتاند از: ۱- افزایش مالیات عمومي ۲- افزایش مالیات ثروتمندان ۳- افزایش مخــارج دولت با ایجاد کســري بودجه )چاپ پول( ٤- افزایــش قیمت حاملهاي انرژي )افزایش قیمت بنزین، آب، برق، گاز و...( ٥ - فروش اموال دولت ٦- از محل درآمدهاي نفتي اگر محقق شد ۷- استقراض از نهادهاي مختلف ۸- برداشت از ذخایر صندوقهای بازنشستگي ۹- از محل فروش ارز در اختیار دولت به قیمت بالا ۱۰- افزایش تعرفههاي واردات ۱۱- دریافت عوارضهاي مختلف از شهروندان مثا با افزایش قیمت خودرو

مردم ایــران حالا یارانــه را خوب ميشناســند و ميداننــد که یارانهدادن مثل دادن ماهي اســت و نه یاددادن ماهیگیــري. میدانند یارانه یك ماهي ظاهرا مجاني اســت؛ اما در گذر زمان مدام اندازه این ماهي کوچك ميشود و کمکم دردي از دردشان دوا نخواهد کرد. به عبارت دیگر، ناهــار مجاني در اقتصاد وجود ندارد. این اقتصــاد ماهیگیري ميخواهد، نه ماهی و انتظار میرود یــک کاندیدای ریاســتجمهوری این موضوع را درک کند.

شاید اگر مردم این موضوع را بدانند که محل تأمین پول یارانه کجاست، چندان هم با آن موافقت نکنند. مثا به مردم بگوییم یارانه زیاد میشود و قیمت آب و برق و گاز و بنزین هم ســه برابر میشود! صرف وعده افزایش یارانه بدون مشخصکردن منبع این افزایش، فقط باعث سردرگمي ميشود و افزایش یارانهها شاید براي کســب رأي مفید باشد؛ اما شغل ایجاد نميکند. دولت بایــد کاري کند کــه موجبات ســرمایهگذاري در اقتصــاد و رونــق اقتصــادي فراهم شــود. امروز تحصیلکــردگان بــیکار در عموم خانوارها هســتند و انتظــار دارند، برنامه ایجاد اشــتغال را از کاندیدای ریاستجمهوری بشــنوند. ایجاد اشتغال مستلزم این است که دولت کاري کند اعتماد خانوارهاي صاحبان پسانــداز و ســرمایهگذاران )داخلــي و خارجي( به اقتصــاد و بازارهاي مختلف جلب شــود و رونق به اقتصاد بیاید.

اعتمــاد و ایجاد امنیت برای ســرمایهگذاري مهم اســت و بدون آنها شغل ایجاد نميشود. این اقتصاد شغل ميخواهد، نه وعده افزایش یارانه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.