تحقق اهداف تعیینشده در ايرانخودرو

Shargh - - اقتصاد -

فعالیتهای گــروه صنعتی ایرانخودرو که در سالهای اخیر همراســتا با سیاستهای اقتصادی ترسیم شــده، نتایج ارزشمندی را عاید اقتصاد ملی کشور کرد. این گروه صنعتی با بهبود فضای کسب و کار و توســعه همکاریهای بینالملل توانســت زمینه دستیابی به اهداف و شاخصهای تعیینشده صنعت خودرو کشور را فراهم کند.

گروه صنعتی ایرانخــودرو که با روی کارآمدن دولت یازدهم خودروسازشدن را هدف اصلی خود عنوان کرد حال بعد از گذشــت کمتر از چهار سال از تغییر رویکردها و روشهــای مدیریتی، عاوه بر احیای خطوط تولیــد و بازگرداندن تعداد زیادی از کارگران قطعهســازی به خطوط تولید، توانست در مســیر همکاریهای بینالملل موفق عمل کرده و اولین محصول مشترک با خودروساز معتبر جهانی را روانه بازار کنــد. ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروســازی کشور که بالاترین ســهم را در میان خودروســازان دارد، با اجرای سیاستهای درست و بهموقــع، خودروســازی کشــور را احیــا کرده و ایــن لکوموتیو را که مدتی از ریل خارج شــده بود را به مســیر اصلــی بازگرداند. ارتقای ســهم بازار بــه بیــش از ۵۰ درصــد در ســالهای ۹۳ تا ۹۵، تبدیلشــدن از حالــت زیاددهی به ســوددهی از ســال ۹۳، حذف کامل تولید خودروهای با کسری و جلوگیری از راکدشدن سرمایه و نقدینگی، اجرای پروژههای بهبود بــا ماهیت کاهش و کنترل هزینه و افزایــش درآمــد و به بازدهیرســاندن و فروش داراییهــای راکــد و غیراقتصادی تنها بخشــی از نتایج فعالیتهای ایرانخودرو در سالهای اخیر و توسعه و تداوم روند رو به رشد آن است.

روند تولید خودرو سبک در ایرانخودرو

در ســال ۹۱ تولیــد در ایرانخــودرو متأثــر از تحریمهــای بینالمللی کاهش قابل توجهی یافت و تأثیر تحریمها در خطوط تولید قطعهســازان نیز نمایان شــد. از زمان اعمال تحریمها در سال ۹۱ تا نیمه نخست سال ۹۲ تیراژ تولید رو به کاهش نهاد و تعــداد زیادی از محصولات بــه صورت ناقص و با کسری قطعه در خیابانهای ایرانخودرو متوقف شــد. ایرانخودرو توانســت در مدتزمان کوتاهی شرایط را به زمان قبل از تحریمها بازگرداند.

تولید در نیمه دوم ســال ۹۲ احیا شد و بسیاری از کارخانههای قطعهســازی کارگران خود را بر سر کار بازگرداندند. در این ســال ۳۶۵هزار خودرو به تولید رســید و بســیاری از خودروهای ناقص کف کارخانه کامل شد و به دست مشتریان رسید. با این اقدام سرمایه هنگفتی از ایرانخودرو که به صورت راکد درآمده بود به چرخه تولید بازگشت. از ابتدای ســال ۹۳ نیز با تأمین بهموقع، دیگر هیچ خودروی ناقصــی از خط تولید عبــور نکــرد و ایرانخودرو توانســت در این ســال ‪۶ ۰۱‬هزار دســتگاه خودرو را تولیــد و روانه بازار کند. رونــد افزایش تولید در ایرانخودرو بــه همراه اجرای پروژههای افزایش و بهبود کیفیت محصولات همچنان ادامه یافت و در سال گذشــته نیز این شرکت توانست با تولید ۶۲۵ هزار دســتگاه انواع خودرو ســواری و وانت سهم بیش از ۵۰ درصدی خود در بازار را حفظ کند.

توسعه محصولات

ایرانخودرو در سالهای اخیر در زمینه توسعه محصولات و مدیریت بــازار فعالیتهای زیادی را انجام داده اســت. این شــرکت در صدد بوده تا با تنوعبخشــی به ســبد محصــولات در بخشهای مختلف ابعــادی و قیمتی بازار به ســایق متنوع مشــتریان پاســخ دهد. این امر با راهاندازی مجدد مرکــز طراحــی و توســعه محصول و تســریع در توســعه پروژههای محصولی محقق شــده است. توسعه پروژههای پلتفرم و قوای محرکه نیز بخش دیگری از اقدامات این بخش محسوب میشود.

همکاریهای بینالملل

توســعه مــدل همــکاری مولتیبرنــد و تغییر راهبردی ســهم شــرکای خارجــی در محصولات و افزایــش تــوان چانهزنی در نحــوه همکاریها بــا تأکیــد و صــادرات و بالانس ارزی بخشــی از تاشهای ایرانخودرو در همکاری با شــرکتهای خارجی است. ایرانخودرو در همکاریهای جدید خود بــا خودروســازان خارجی بر ســرمایهگذاری طــرف خارجــی در خطوط تولیــد تأکیــد کرده و صادرات ۳۰درصدی تولیدات مشــترک را بهعنوان ســرفصل مهم قراردادها مدنظر قرار داده اســت. سرمایهگذاری طرف خارجی در کل زنجیره ارزش از تحقیق و توسعه تا خدمات پس از فروش را شامل میشــود. ایرانخودرو توانســته اولین ثمره برجام در صنعــت را به نــام خود کند و بــا اجرائیکردن قــرارداد خود با شــرکت پــژو اولیــن و مهمترین گام در مســیر خودروسازشــدن را بردارد. دور تازه همــکاری ایرانخودرو با پژو فرانســه با تأســیس شــرکت مشــترک ایکاپ آغاز شــد. مدل همکاری جدید این دو شــرکت بــه صورت ســرمایهگذاری مشترک یا همان جوینتونچر است. ایرانخودرو و پژو به صورت ‪-۵۰ ۵۰‬در این شرکت سرمایهگذاری کردهاند که این ســرمایهگذاری شــامل کل زنجیره ارزش خودرو شــامل طراحی و توسعه محصول، تأمیــن قطعات، تولید خودرو، فــروش و بازاریابی، خدمات پس از فروش و صادرات اســت. با اجرای این قرارداد تکنولوژی و دانش روز در همه حوزهها بــه خودروســازی ایــران منتقل میشــود. انجام تحقیقات مشترک در حوزه فعالیتهای مهندسی، ارتقا و بهروزآوری پلتفرمهای مشــترک و توســعه محصولات جدید در این جوینتونچر از دیگر موارد پیشبینیشده در قرارداد ایرانخودرو با پژو است.

داخلیســازی محصــولات مشــترک بــا پژو از ســرفصلهای مهم همکاری ایرانخــودرو با این شــرکت اســت. خودروهای تولیدی در پایان سال نخســت به ۴۰ درصد داخلیسازی عرضه خواهند شــد. ایرانخودرو در این قرارداد حق اســتفاده از پلتفرمهای موجود و آتی در ایکاپ را برای توسعه محصولات برند خــود با پلتفرم پــژو ‪۳۰۱ ۲۰۸،‬ و ۲۰۰۸ را نیز کسب کرده است.

در فاز اول قرارداد با پژو خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ وارد بازار خواهد شــد که در اولین گام خودرو ۲۰۰۸ تولید شــده و در آستانه ورود به بازار قرار دارد. همچنین واردات برخی خودروهای برند پــژو که داخلیســازی آن صرفه اقتصــادی ندارد در قالب قرارداد واردات بیــن ایکاپ و پژو صورت خواهد گرفت. این خودروها با اســتفاده از ظرفیت شبکه فروش و خدمات پس از فروش ایرانخودرو به فروش خواهند رسید.

همچنیــن تغییر مدل همــکاری و ایجاد انگیزه برای تولیــد خودروهای تجاری و ســرمایهگذاری مشــترک در عرضه خودروهای ســواری با شرکت بنــز از دیگــر اقدامــات ایرانخــودرو در عرصــه مشارکتهای خارجی است. شرکت سوزوکی نیز از دیگر برندهای مطرح جهانی است که ایرانخودرو برای تولید محصول مشترک با آن همکاری میکند.

در فاصلــه ســالهای ۸۵ تــا ۹۵ ایرانخودرو تعــداد ۲۳۷ هزار خودرو را بــه بازارهای مختلف هدف صادر کرده اســت که از این تعداد ۱۰۴ هزار دستگاه محصول سمند صادر شده است. دراینبین کشور عراق مهمترین بازار صادراتی ایرانخودرو به شمار میرود.

فعالیتهای زیستمحیطی ایرانخودرو

ایرانخودرو براســاس رســالت خــود مبنی بر حفاظت از محیط زیســت و کاهــش آلایندگیها، در زمینــه توســعه قــوای محرکه و تولیــد موتور بــا اســتانداردهای آلایندگــی روز تــاش میکند. این شــرکت حــذف موتورهای قدیمــی و ارتقای موتورهــای فعلــی را هدف قــرار داده و در صدد است تا با اجرای راهبرد تولید موتورهای کمحجم، کاهش آلایندگی موتورها همراه با افزایش راندمان و کارایی باشد.

از ســویی دیگر صنعت خودرو جهان به سمت اســتفاده از موتورهای سه ســیلندر توروبو شارژ با قدرت بیشــتر همزمان با مصرف ســوخت و میزان آلایندگی کمتر حرکت کرده اســت. بــا این رویکرد گروه صنعتی ایرانخودرو و شــرکت ماهله آلمان قــرارداد طراحی و تولید خانــوادهای از موتورهای سه سیلندر را امضا کردند.

طراحــی و تولید خانوادهای از موتورهای ســه ســیلندر موضوع قــرارداد ایرانخودرو و شــرکت ماهله است که ارزش این قرارداد پنج هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.