واکنش گمرک به ادعای واردات چوب بستنی

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: گمرک ایران در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهــوری، درباره واردات چوب بســتنی از کاهش ۷۳ درصدی واردات این کالا نسبت به سال ۱۳۹۲ خبر داد و دلیل عمده این کاهش را راهانــدازی کارخانههای تولید این محصول عنوان کرد. همچنین میزان واردات چوب بســتنی در ســال ۱۳۹۵ براســاس ثبت سفارشــات انجامشده و مجوزهای قانونی بهداشــت و ســامت اخذشده به وزن بالغ بر ۶۱۷ تن با ارزش ۹۹۳ هزار دلار بوده که از سال ۱۳۸۴ تاکنون از کمترین میزان واردات برخوردار بوده که واردات یادشده از کشورهای چین، دانمارک و امارات متحده عربی بوده اســت. ارقام مربوط به این کالا در ســال ۱۳۸۴ بیانگــر واردات بالغ بر هزارو ۶۱۴ تن به ارزش یکمیلیونو ۴۸۴ هزار دلار صرفا از کشور چین بوده اســت. روند افزایش واردات کالای یادشده در ســالهای پــس از آن نیز منجر بــه واردات هزارو ۸۴۳ تن به ارزش چهارمیلیونو ۴۰۱ هزار دلار در سال ۱۳۹۱ شد که این میزان با افزایش حدود ۲۵ درصدی در وزن، بــه دوهزارو ۳۰۹ تن در ســال ۱۳۹۲ بهدلیل سفارشــات ثبتشــده قبلی و حقوق مکتســبه برای صاحب کالا برای انجام واردات رسید. بنابراین نگاهی به ارقام یادشده، حاکی از کاهش حدود ۷۳ درصدی در وزن ایــن کالا در ســال ۱۳۹۵، ســال پایانی دولت یازدهم، نسبت به ســال آغازین )سال ۱۳۹۲( بوده و حدود ســه میلیون دلار صرفهجویی ارزی را بهدنبال داشــته اســت. گفتنی اســت از دلایل عمده کاهش واردات چوب بستنی، راهاندازی کارخانههای تولیدی محصول مذکور نظیر کارخانــه تولیدی در زرندیه در استان مرکزی در سالهای اخیر بهشمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.