حضور طیبنیا در مناظرات انتخاباتی

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: در حالی گفته میشــود معرفینشــدن نماینده اقتصادی حسن روحانی، عامل لغو مناظرات اقتصادی انتخاباتی بوده است که به گفته منابع آگاه از ستاد انتخاباتی روحانی، علی طیبنیا بهعنوان نماینده اقتصادی حســن روحانی برای شــرکت در مناظرات انتخاباتــی تعیین و معرفی شــده بود. روز گذشــته کانال رســمی ستاد ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری اعام کــرد مناظره اقتصــادی بین نماینــدگان کاندیداهای ریاســتجمهوری بهدلیل معرفینشــدن نمایندگان حسن روحانی لغو شده است. درهمینباره یک منبع آگاه گفــت این خبر صحــت ندارد و علــی طیبنیا، وزیر اقتصاد، بهعنوان ســرتیم اقتصادی برای مناظره تلویزیونی و شــاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهــادار، برای مناظره رادیویی انتخاب و معرفی شــده بودند. این منابع عــدم برگــزاری مناظرات را آمادهنبودن سایر نامزدها از جمله محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دانستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.