700هزار میلیارد تومان بدهی دولت کذب است

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزیر اقتصاد و امور دارایــی اعام کرد: نقلقول مبنــی بر اینکــه ۷۰هزار میلیــارد تومان بدهی دولت به ۷۰۰هزار میلیارد تومان تبدیل شده اســت، کذب اســت. علی طیبنیا، وزیــر اقتصاد و امــور دارایی، پس از جلســه هیئت دولت در جمع خبرنــگاران اعام کرد: اصل این بدهیها مربوط به گذشته است و آنچه در دولت فعلی به آن بدهیها اضافه شده، سودی است که بهطور طبیعی به این بدهیها تعلق میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.