امكانات عمومي در خدمت شهردار

Shargh - - سیاست -

شــرق، مرجان توحیدی:

اســتفاده آقای شــهردار از امکانــات عمومی در تبلیغات انتخاباتی، موضوع را به صحن شورای شهر کشــانده است؛ تاآنجاکــه برخــی از اعضاي شــورا در جلســه یکشــنبه به این موضوع اعتــراض کــرده و البته نامــهای را هم به وزیر کشور نوشــتند؛ نامهای که وزیر کشــور درباره آن به ســتاد انتخابــات کشــور دســتور بررســی داده بــود و یکــی از بندهای آن هم بــه عملکــرد روزنامه همشــهری میپرداخــت. با وجود ایــن تذکر و نامــه، نهتنهــا همشــهری فعالیت تبلیغاتــی خــود را متوقــف نکرده، بلکه بهتازگی شــهرداری برای یکی از میتینگهــای تبلیغاتــی قالیباف، مدعوین را که از کارمندان شهرداری و ســازمانهای وابســته بودنــد، با اتوبوس بــه محل برنامــه آورد. به گفتــه عضو شــوراي شــهر تهران، انصــاری «نهتنها شــهرداری تهران تعطیل شده، بلکه معاونان قالیباف نیز در ستادهای انتخاباتی شهردار در سایر استانها متمرکز شدهاند و ترک خدمت کردهاند».

محمدمهدی تندگویان، دیگر عضو شوراي شهر، نیــز در گفتوگو با «شــرق» با بیــان اینکه «مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شورای شهر نیست»، ميافزایــد: «ازاینرو، ما تذکر خــود را قالب نامهای به وزیر کشــور ارائــه کردهایم که دارای ســه محور بــود؛ یک، مرخصی آقــای قالیباف کــه طبق قانون حتمــا باید به صحــن میآمد و بــه تصویب صحن شورا میرسید که نرســید. دو، ستاد انتخابات کشور باید موضوع اســتعفای معاونان و مدیرانی را که در ستادهای انتخاباتی شهردار کار میکنند، بررسی کند. سه، اســتفاده از امکانات شهرداری به نفع تبلیغات شهردار با قید بررسی روزنامه همشهری».

تذکر در جلسه یکشنبه

غلامرضا انصــاری دراینباره به «شــرق» گفت: «ما در جلسه یکشنبه شــورای شهر، درباره استفاده شــهردار از اموال عمومی، مانند استفاده از روزنامه همشــهری در راســتای انتخابات تذکر دادیم. الان بسیاری از معاونان شــهردار، در استانهای مختلف مشغول فعالیت انتخاباتی و ســتادی برای قالیباف شدهاند و عملا در تهران حضور ندارند».

او یادآور ميشــود: «ما همچنیــن نامهای را هم به صورت جمعی امضا کرده و تقدیم وزارت کشــور کردیم تا وزیر کشــور به این موضوع رســیدگی کند. فحوای این نامه، تذکر درباره مرخصی آقای قالیباف و نیز سوءاســتفاده ایشــان از اموال عمومی اســت. آقــای قالیباف دو، ســه روز اول تبلیغــات که اصلا وضعیت مرخصیشان در پرده ابهام بود و چند روز پس از شــروع تبلیغات، بنا به اعلام ریاســت شورا، هنوز درخواســت مرخصی نداده بود. بعد هم که با اعتراض ما مواجه شــد، اعلام شد نامه را به چمران داده، این در حالی است که درخواست مرخصی باید در صحن شورا مطرح شــود. ما حتی نامهای را هم که ادعا میشــود به چمران ارائه شده، ندیدهایم. در ضمن وقتی شهردار مرخصی میگیرد، باید جانشین خود را تعیین کند که ما هنوز نمیدانیم جانشــین او کیست».

بسیج همه امکانات در خدمت شهردار

از زمانی که فضای سیاســی و رســانهای کشــور رنگوبــوی انتخاباتــی گرفــت، رســانههایی که از نظــر جریانی خود را به قالیباف و رئیســی نزدیکتر میدانســتند، حمایــت از این نامزدها را در دســتور برنامههای خود قرار دادند. این در حالی اســت که اداره کل مطبوعــات و خبرگزاریهــای داخلــی، در اطلاعیهای به اســتناد ماده ٦٨ قانون انتخابات، نام برخی از مؤسســههای مطبوعاتی را که به نحوی از انحا از بودجــه عمومی ارتزاق میکننــد، ذکر کرده و آنهــا را از فعالیــت تبلیغاتی له یــا علیه نامزدها منع کرده بود. یکی از این مؤسســهها، همشــهری و روزنامه این مؤسسه است.

«همشــهری» ایــن کار را از مدتهــا قبــل آغاز کرده بود؛ حتی قبل از درگذشــت آیتالله هاشمی. همشــهری ماه، تصویری از یك بنز آبیرنگی منتشر کرده بود که دســتی از آن بیرون آمده و اسکناســی به دختربچــهای میدهد. عنوان تصویر هم شــاه و گدا بود. توییتر تســنیم در رمزگشــایی از این تصویر، نوشــته بود: «دســتی که از تصویر بنز آبی روی جلد بیرون آمده و در حال کمک به کودک خیابانی است، متعلق به هاشمیرفسنجانی است.»

همشــهری چنــد ماه بعــد، قبل از آنکــه موعد تبلیغــات ریاســتجمهوری به طور رســمی کلید بخــورد، در صفحه نخســت روزنامــهای که برای شهرســتان توزیع کرده بود، تصویری از قالیباف را در حال دســتگرفتن یا دســتدادن با کودکانی که در استخر هستند، نشــان میداد. این تصویر ناخودآگاه، تداعیکننــده تصاویــری بــود که در کرهشــمالی از ســران آن منتشر میشود. شنبه بعد از اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاســتجمهوری، همشــهری تمــام صفحه نخســت خود را بــه اولیــن مناظره تلویزیونــی نامزدهای ریاســتجمهوری اختصاص داده و تیترهای اصلی خود را به نوعی انتخاب کرده بود تا بــه تمام مطالب مطروحه در مناظره پاســخ گفته باشد.

موضوع فقط به همشــهری ختم نشــد؛ قالیباف بــرای یکی از میتینگهای تبلیغاتــی خود، نهتنها از سیســتم حملونقــل عمومی؛ یعنــی اتوبوسهای شــهری، برای جابهجایــی مدعوین اســتفاده کرده، بلکه بخشــی از کارمندان شــهرداری و مؤسســات تابعه را هم برای حضور در این مراســم اجبار کرده و ســاعت حضور آنها در این جلسه تبلیغاتی را جزء ساعتهای کاری کارمندان در نظر گرفته بود.

شهرداری عملا تعطیل است

انصاری با بیان اینکه نســبت بــه این موضوع در جلسه بعدی شورا حتما تذکر خواهد داد و موضوع را پیگیــری خواهــد کرد، گفــت: «شــهردار خیلی وقت اســت که در جلســات روزهای یکشنبه حاضر نمی شــود؛ حتــی زمانی که لوایح بودجــه و لوایح و طرحهــای فوریتی هم ارائه میشــد و شــهردار باید در صحن حضور مییافت، ایشــان در جلســات حضور نداشت. فقط زمانی که آقای مسجدجامعی رئیس شورای شهر بود، شهردار موظف شده بود در جلسات روزهای یکشنبه حاضر شود.»

بردن تشریفات به منطقه 18

او با ذکــر نمونهای دیگر از کارهــای تبلیغاتی و تخریبی قالیباف گفت: «در نمونه دیگری مثلا امروز شــهرداری تهران در منطقــه ١٨ در زمینی که هنوز مراحل قانونــی واگذاری آن انجام نشــده اقدام به شــروع عملیات اجرائی احداث فضای ســبز کرده و با این اقدام نمایشــی به این منطقه رفته تا بخواهد وانمود کند قصد دارد در این منطقه پارک ایجاد کند اما دولت مخالفت میکند.»

گفتند اصلاحطلبان را دعوت نکنید

از دیگر فعالیتهایی که به خدمت قالیباف آمده، اســتفاده از ضریب نفوذ هیئت امنای مساجد، مراکز فرهنگی و شورایاریهاســت که از تــوان خود برای حمایت از شهردار در این انتخابات استفاده میکنند. به گفتــه انصاری، نزدیک به ٣00 مســجد در تهران هســتند و تعدادی هم در دســت احداث که هیئت امنای آنها در شهرســتانها هم نفوذ معنوی دارند. تندگویــان هم در همیــن زمینه گفت کــه «حضور هیئت امناهایی که تحت نفوذ شــهرداری هستند در شــورایاریها و جایگاههای مذهبی و فرهنگی دیده میشــود که یک دلیل آن میتواند بحث کمکهای مالی شهردار باشد. من خودم ١0 روز پیش به یکی از مساجد برای سخنرانی دعوت شده بودم. سخنرانی من هم خــارج از مواضع حزبی و جناحی و بیشــتر حول مباحث شــهری بــود. من حتی وارد مســائل انتخابات هم نشــدم. ولی بعــدا به من اطلاع دادند بــا امام جماعت آن مســجد از طرف شــورایاریها برخورد شــده اســت. گفتند به ما ابلاغ کردهاند که اعضای اصلاحطلب را برای سخنرانی دعوت نکنید. واقعیت این اســت که ممکن اســت از بودجههای فرهنگــی و... بــرای گروههای خــاص بهرهبرداری صــورت گیرد و ما تذکــر دادهایم». او دربــاره نتایج ایــن تذکرات هم گفت: «من خــودم چهار یا پنج بار درباره تابلوهای تبلیغاتی شــهری تذکر دادهام و ٣6 بــار دراینباره مکاتبه کــردهام و در نهایت هم آن را به سؤال از شــهردار تبدیل کردهام، اما شهردار هیچ پاسخی نداده است .»

انصــاری در تحلیل رفتار و شــعارهای شــهردار و نحــوه رفتــار عملــی او معتقد است: «قالیباف شــعار پوپولیستی و غیرقابــل اجرا میدهــد. این در حالی اســت کــه همــه از جمله رئیس مجلس و برخی از رؤســای کمیســیونها اعلام کردهاند منابع کشــور اجازه پرداخــت یارانه چند برابــر فعلی را نمیدهــد. یا حتی همین شــعار 96درصــدی و چهار درصــدی کــه مطرح کــرده عملا وهن نظام اســت و امیدوارم کمیته نظــارت بــر تبلیغــات انتخابــات ریاســتجمهوری به صورت جدی با این موضع برخورد کند.»

کسی باور نمیکند

علی صوفی، از فعالان سیاسی اصلاحطلــب، هــم علــت ایــن رفتارهای قالیبــاف را نظامیبودن و نه سیاســیبودن او دانسته و به «شرق» گفت: «کســی شعار آقای قالیباف را قبول نکرده اســت. نوع مدیریت آقای قالیبــاف بریزوبپاش است اما ســعی میکند ژست احمدینژادی بگیرد. اگرچــه احمدینژاد هم همین کار را در شــهرداری انجام میداد ولی او حمایت میشد و افشا نمیشد. الان شــرایط کاملا متفاوت اســت. قالیبــاف در این مسائل بیپرواســت و آنچه را که فکر میکند انجام میدهــد. خود را به کســی پاســخگو نمیداند و در موضع فرمانده دســتور میدهد و عمل میکند». او در ادامــه صحبتهای خود ميافزاید: «این نشــان میدهد چــرا امام تأکید کرده بود کــه نظامیها در سیاســت دخالت نکنند. در مســائل نظامی وظیفه شما مقابله با دشــمن و حراست از مرزهاست و در مقابلتان طرف جنگی قرار دارد که باید نابود شــود. اما عرصه سیاست عرصه مشــارکتجویی و جلب اعتماد برای پیشــبرد امور است. در عرصه سیاست بایــد افــکار عمومــی را در نظر گرفت و مشــورت خواست».

قالیباف نمیتواند نقش دزدگیر 88 را بازی کند

صوفی با با بیان اینکــه «قالیباف با نوع عملکرد خود نشان میدهد به دنبال رأیآوری است»، گفت: «او فراموش کرده که شرایط الان با شرایط سال ٨٨ متفاوت است.

احمدینژاد در ســال ٨٨ از اصطلاح دزدگیر ٨٨ استفاده کرد، اما قالیباف الان در آن موضع نیست و کسی هم او را به عنوان دزدگیر نمیشناسد. قالیباف به خاطر تخلفات شــهرداری حتــی نمیتواند عملا نقــش احمدینژاد را در ســال ٨٨ ایفا کند، اما فکر میکنــد اگر مثل احمدینژاد حملــه و تخریب کند، میتواند پاکدستی خود را ثابت کند که عملا در این راه ناموفق است.

ضعف بــزرگ قالیباف این اســت کــه از عرصه نظامیگری وارد عرصه سیاست شده است. محسن رضایی که فرمانده قالیباف بود این عرصه را امتحان کرد و نتوانســت جواب بگیرد چه برسد به قالیباف». باوجود تحلیلهایی که از رفتــار و عملکرد قالیباف در عرصــه انتخابــات صــورت گرفته، امــا او و تیم همراهــش همچنان به روشهایی کــه مورد انتقاد اســت ادامه میدهند. شــخص خــودش به همراه معاونانش در شــهرداری در ستادهای انتخاباتی به سر میبرند. سردبیر همشهری جانشین تعیین کرده و به ســتاد انتخاباتی کوچ کرده است. همه امکانات به خدمت گرفته شــدهاند تا قالیباف را راهی پاستور کنند. باید دید ســتاد انتخابات کشور درباره نامه وزیر کشور چه پاســخی میدهد و آیا با این رویه برخورد خواهد شد یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.