رد صلاحیت 27 درصد داوطلبان انتخابات شورا

Shargh - - سیاست -

شرق: 27 درصد داوطلبان ورود به انتخابات شوراها به دلیل ردصلاحیت از ســوی هیئتهای اجرائی از ورود به کارزار پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا بازماندند.

آنطور کــه محمد محمودی شاهنشــین، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شــهر و روســتا خبر داده تاکنون قریب بــه ١0هزار داوطلب این انتخابات، پیش از رسیدگی هیئتهای استانی ردصلاحیت شدهاند.

او بــا اعــلام اینکه ایــن تعــداد ردصلاحیت در مقایســه با دوره قبل یک درصد افزایش یافته است ادامــه داد: در پنجمیــن دوره انتخابات شــوراهای اسلامی شهر و روستا حدود 2٨٣هزار نفر نامنویسی کردنــد که از این تعداد پنج هــزار 799 نفر انصراف دادند؛ پیش از رســیدگی هیئتهای نظارت استانی در شــهرها از 55هزار و 20 داوطلب، سه هزار 605 نفر و در روستاها از 2٣4هزار و 755 نفر، شش هزارو ٣77 نفر ردصلاحیت شدهاند.

شاهنشــین پیشتر در گفتوگو با «شرق» درباره اینکه بیشــترین فراوانی ردصلاحیتها چطور روشن شده و چه عاملی بیشترین فراوانی را در احرازنشدن صلاحیتها بــه خود اختصاص داده اســت؟ گفته بود که بیشــترین عامــل ردصلاحیتهای داوطلبان شــوراهای شهر و روستا، اول مدرک تحصیلی است؛ بــه این معنا که شــرط داشــتن مــدارک تحصیلی پایان دوره مربوطه اســت؛ اما بیشتر داوطلبان هنوز دانشجو و مشــغول به تحصیل در مرحله تحصیلی مدنظــر بودهانــد؛ حتی در مــواردی شــاهد بودیم مدارک ارائهشــده جعلی بوده است. پس از مدرک تحصیلی، عامــل دیگر مربوط بــه محکومیتهای مؤثر کیفری و قضائی داوطلبان است. کلاهبرداری، اختلاس و خیانت در امانت، ازجمله مواردی هستند که بیشــترین فراوانــی را در احرازنشــدن صلاحیت داوطلبان دارند.

او همچنیــن اشــاره کــرده بــود که بخشــی از ردصلاحیتها هــم در مقوله بحث «عــدم التزام» است؛ اما چون بحث عدم التزامها حساس و ظریف اســت، دراینباره با حساسیت ویژهتری برخورد شده است.

از دیــدگاه محمودی شاهنشــین جنس فعالیت هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهای شهر و روستا، قانونی و براساس مستندات و ادله قانونی و قضائی اســت. ما مانند شــورای نگهبان نظارت استصوابی نداریم که قضاوت کنیــم؛ پس برای ما ملاک حکم، دســتگاه قضاست و ســابقه محکومیتی که مراجع آن را تأییــد کردهانــد. البته اگر افرادی قانع شــوند نظر مراجع قضائی را درباره محکومیتشــان تغییر دهند، برای ما ملاک قرار میگیرد و در زمان بررســی اعتراضها قطعا مؤثر واقع خواهد شد.

در همین راســتا هم رئیس هیئت مرکزی نظارت بــر انتخابــات شــوراها در گفتوگــوی اخیرش در برنامــهاي تلویزیونی در پاســخ به اینکــه آیا ممکن اســت با توجه به سپردهشــدن تأیید یا ردصلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها به نمایندگان مجلس، در این کار سلایق سیاسی دخالت داده شود؟ تأکید کرد که قانون راهکارهای دخالتدادن سلایق سیاسی را در بررســی صلاحیتها بسته است، اما ممکن است در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد.

محمودی شاهنشین افزود: نظر مراجع چهارگانه بــرای هیئتهــای اجرائــی و نظارت در تشــخیص صلاحیــت نامزدها مشــورتی اســت و هیئتهای اجرائــی و نظارت در نهایت صلاحیــت داوطلب را تأیید یا رد میکنند.

بحث ردصلاحیت جمعــی از داوطلبان ورود به ایــن رقابت شــهری بهعلاوه افزایــش یک درصدی آمار ردصلاحیتها از ســوی هیئتهای نظارت، یک تفاوت قابل توجــه دیگر با ادوار گذشــته انتخابات شــورای شــهر داشــت و آن ردصلاحیت برخی از چهرهای سیاســی –فرهنگی بود که نماینده فعلی شورای شهر تهران بودند.

مرتضی طلایی که ســابقه نایب رئیســي شورا و دو دوره عضویــت در شــوراها را دارد، علیرضا دبیر با ســابقه دو دوره عضویت در شــورای شهر تهران، حبیب کاشانی، حســین رضازاده، خسرو دانشجو هر کدام با ســابقه سه دوره عضویت در شوراهای شهر تهــران و عباس جدیدی و الهه راســتگو نمایندگان چهارمیــن دوره شــورای شــهر تهــران، از جملــه صاحبنامانی بودند که از ورود به انتخابات پنجمین دوره شورای شهر بازماندند.

21 اردیبهشت؛ آغاز تبلیغات شوراها

به هــر روی تقریبا بحث رســیدگی به صلاحیت نامزدان شــوراهای شهر و روســتا به پایان رسیده و شــنبه همه کاندیداها تعیینتکلیــف نهایی خواهند شد و بعید به نظر میرسد تغییر قابلتوجهی در آمار اخیر محمودی شاهنشــین ایجاد کند. با این اوصاف کمکم بــه موعد تبلیغــات این انتخابــات نزدیکتر میشویم، آنطور که رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خبر داده است؛ تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراها از 2١ اردیبهشت آغاز ميشود و به مدت هفت روز ادامه دارد و چگونگی تبلیغات مجاز به نامزدها اعلام شده است.

محمودی شاهنشــین افزود که اگــر در تبلیغات انتخابــات، تخلفی روی دهد و طرفــداران نامزدها بهعنوان نمونــه در اماکن ممنوعه بــه تبلیغ نامزد خود بپردازند ممکن اســت تا یک ماه زندانی شوند و پرونــده آنها کیفری شــود. او ادامــه داد: با توجه به نشســتهایی کــه با مســئولان بهویــژه پلیس فتا داشــتهایم فضــای مجازی تا حــدودی کنترل و محدودیتهایي برای ادمینهــای گروههای فضای مجازی اعلام شــده اســت. رئیس هیئــت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراها افــزود: تاکنون فضای تخریبی جدی در فضای مجازی نداشتهایم.

محمودی شاهنشــین همچنین خبــر داد: در این دوره از انتخابات شــوراهای اســلامی شهر و روستا، گروه بازرســی متشــکل از هفت نماینــده مجلس شورای اسلامی در مرکز تشکیل شده و آنها نیز برای هر اســتان سه ناظر و برای هر شهر یک ناظر و برای هر ١5 صندوق یک بازرس منصوب کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.