آینه

Shargh - - سیاست -

نبرد گمراهی علیــه آگاهی: دشــواری رویارویی با پوپولیسم عباس آخونــدی:

... مهمترین ویژگی پوپولیســم ماهیت ضدنخبگی، ساختارشــکنی و بیاعتبارسازی نهادهای اجتماعــی بهویژه نهادهای مرجع اســت. رهبران پوپولیســت با متهمســاختن یک یا گروهی از نخبگان به سوءاستفاده از قدرت، فساد و ویژهخواری با یک تیر چند نشــان میزنند. آنان با درگیرشــدن با بــزرگان، موقعیت خود را در جامعــه ارتقا میدهند. ایــن یک مثل قدیمی اســت که میگویــد برای آنکه خود را در جامعه بســیار بیش از آنچه هســتی نشان دهی، باید با بزرگتر از خود درگیر شوی. در این ارتباط برد و باخت مهم نیســت. همینکه درگیری رخ دهد و بزرگتری به دام شــما بیفتد و تن به درگیری دهد، شــما در واقع به هدف خــود رســیدهاید. این همان اتفاقی اســت که در انتخابات ســال ١٣٨٤ رخ داد... اکثر آقایانی که خود را برای این دوره از رقابتها آماده میکننــد از درک این حقیقت غافل ماندهاند که با یک حرکت پوپولیستی کمسابقه از نظر تاریخی در ایران و بسیار بیمحابا از حیث آمادگی هزینهکردن منابع نسلِ موجود و نســلهای آتی برای پیروزی در این رقابت، روبهرو هستند...

طناب شیطان!

حسین شریعتمداری: ... ولت یازدهم نه فقط سایه جنگ را دور نکرده است، بلکه با اظهار عجز و ناتوانی و امتیازدادنهای فراوان به حریف، دندان طمع دشمن را تیز کرده و ســایه جنگ را که فرزندان جانبرکف این مرز و بوم از مرزهای ایران اســلامی دور کرده بودند، به ایران نزدیک کرده اســت و اگر تــرس آمریکا از مقابله جانانه مردم حاضر در صحنه و رزمندگان فداکار نبود، با توجــه به ضعف فراوانی که دولت شــما در مقابل آمریکا از خود نشــان داده است، لحظهای در تصمیم به حمله نظامی درنگ نمیکــرد. به بیان دیگر دولت آقای روحانی با ابراز ضعف و ناتوانی در مقابل آمریکا و متحدانش، آنان را به حمله نظامی تشویق هم کرده است ولی آمریکا به خوبی میداند که در ایران با مردم پاکباختــه و رزمندگان ازجانگذشــته طرف اســت که جرئــت حمله ندارد و نه با برخی از دولتمردان - فقط برخــی از آنها - که حاضرند از ترس مرگ خودکشــی کنند.

وعدههایونزوئلاییکاندیداهایاصولگرا الهــه ابراهیمی:

... ایــران و ونزوئلا از ســال 90 پا بــه پای هم ســقوط اقتصــادی را تجربــه کردند اما رویکارآمدن دولت یازدهم مســیر این دو کشور را از هم جدا کرد. هماکنون فاجعــه اقتصادی ونزوئلا به فروپاشی بدل شــد، بهطوریکه براســاس اطلاعات موجــود تــورم 4٨4 درصدی و نرخ رشــد اقتصادی منفی هفت به همراه ســقوط آزاد ارزش پول بولیوار موجب شد تا شرایط اقتصادی بدی در این کشور حاکم باشــد. عمده مشکل این کشــور در کنار بیارزش پول آن نایابشدن غذا و گرســنگی است که این موضوع تهدیدکننده جدی است. بدون شک اگر چرخ اقتصاد کشــور با برنامهنویســی دولت دهم ادامه مییافت امروز دیگــر صدایی از چرخیدن ایــن چرخ به گوش کسی نمیرسید، نابسامانی اقتصادی موجود در برخی از کشورها از جمله ونزوئلا به دلیل شباهت اقتصادی آن با ایران از منظر وابســتگی به درآمدهای نفتی باید درس عبرتی برای سیاستمداران باشد... .

نمکی بر زخم معلمان محمود فرشیدی:

... معلمان به تجربه دریافتهاند که همواره کســانی صادقانــه و خالصانه برای دفاع از حقــوق و منزلت آنــان تلاش میکننــد و در مقام مســئولیت نیز موجب ارتقای جایگاه و افتخار معلم میشوند؛ همچون شــهیدان رجایی، باهنر و بهشتی. درعینحال کسانی هم هستند که میخواهند از کثرت کمّــی و منزلت والای معلم بهعنوان ســکوی پرتاب خود و دســتیابی به قدرت سوءاستفاده کنند، هرچند آنچــه در دولت یازدهــم نوبرانه شــد، بهیغمابردن قطرهقطره اندوختههای معلمان است. طبعا ادعای آقایان سوءاستفادهکننده این بود که معلم سفر تایلند و اتومبیل سانتافه را میخواهد چه کند؟ که این سخن حقی است زیرا سادهزیستی و مقام معنوی معلم، او را از ایــن هر دو باز میدارد اما نتیجهگیری باطل آنان از این ســخن حــق را که وامهای کلان بــه اطرافیان خود با همین منظور پرداخت کردند، معلمان مظلوم نخواهند بخشید...

وعدههای تهی و شکاف توسعه نادر هوشــمندیار:

... وقتی در یک کشــور، مدیران اجرائی برای خود از طریق ترویج و توزیع شــعارهای دستنیافتنی، نقشه ناکارآمدی طراحی میکنند، آینده را تحتتأثیر شکاف توسعه قرار دادهاند. بدترین اتفاق در مســیر دســتیافتن به مضامین و اهداف توسعه، فقدان اعتمــاد میان مــردم و نهادهــای اجراکننده توسعه است. این چیزی اســت که ما پیشازاین هم تجربه کردهایم. حال باید پرســید کــه چرا نامزدهای ریاســتجمهوری تا به این حد نــاآگاه و بیتوجه به تجربههای گذشته، باز هم با همان پوستین قدیمی به حفر شکاف توسعه برای آینده اقدام میکنند؟ به نظر میرسد ریشه این مسئله برمیگردد به تقابلی که برای بهدستآوردن قدرت، شکل گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.