9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سیاست -

مقام معظــم رهبری: چاره مشــکلات اقتصادی انضباط مالی و پرهیز از اسراف

احمدینژاد: ملت ایران خود را برای دوران بعد از افول قدرتهای زورگو آماده میکند

وزیر کشــور: دولت نهم در جلب مشارکت مردم موفق بوده است

ســعیدلو، معــاون اجرائــی رئیسجمهور: طرح تحــول اقتصادی در شــورایعالی راهبــردی دولت مطرح است

محصولی مشــاور رئیسجمهــور: رابطه مجلس هشتم و دولت باید بر اساس رهنمودهای رهبری باشد

آیــتالله مصباحیــزدی: هنــوز جایگزینــی برای کتابهای شهید مطهری پیدا نشده است

رئیــس هیئــت تحقیقوتفحص از قــوه قضائیه: رســانهها به وظیفه خود در قبال مفاســد اقتصادی عمل نکردهاند

مقام معظم رهبری: ایــن ملت بزرگ را از تحریم اقتصادی نترسانید

حســن روحانــی: طــرح محدودیــت دولت در برداشت از ذخایر ارزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشود

دور تازه مانورهای تبلیغاتی - نظامی علیه ایران؛ احمدینژاد: اعتقادی به عملیشــدن تهدید آمریکا نداریم

رئیس کل بانــک مرکزی خبــر داد: افزایش نرخ تورم در فروردین

وزیر صنایع و معادن: مافیای ســیگار در سخنان رئیسجمهور فقط یک مثال بود

در پی بروز اختلافات درباره تعیین جانشــین وزیر کشور، عزل پورمحمدی به تعویق افتاد

ســفارت ایــران در مالــزی: اخراج از نمایشــگاه سوءتفاهم بود

مقام معظم رهبری: تحریــم را به فرصت تبدیل میکنیم

وزیر خارجه مالزی: غرب باید به اســتانداردهای دوگانه علیه ایران پایان دهد

محمدیگلپایگانی: اقتدار نیروهای مسلح نتیجه تدابیر مقام معظم رهبری است

جمهوری آذربایجان مجوز انتقال محموله روسی به نیروگاه بوشهر را صادر کرد

وزیر کشــور: مدافــع بازکــردن صندوقهای رأی هستیم

حدادعــادل: قوانین ابلاغی دولــت نهم کمترین مغایرت را با مصوبههای مجلس داشت

شیخعطار، قائممقام وزیر خارجه: بسته پیشنهادی ایران فراتر از موضوع هستهای است

هاشمیشــاهرودی در جمــع قضــات مجتمــع قضائی امور اقتصادی: دســتگاه قضائی در مبارزه با مفاسد نمره ممتاز میگیرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشــور: نمیخواهیم خود و مسئولان را درگیر مسائل جزئی کنیم

عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی: اقلیت مجلس هشتم به لحاظ تأثیرگذاری، بیسابقه است

هاشمیشــاهرودی، رئیــس قــوه قضائیــه: دولتیبودن اقتصاد، امالفساد است

حسین علایی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس: مــردم منطقه برای زندگی با آرامش، آمریکا را بیرون کنند

محسن کوهکن، سخنگوی هیئترئیسه مجلس: هیچکــدام از نمایندگان مجلس هفتــم به مجلس بدهی ندارند

مقام معظم رهبری: ملت ایران همچون گذشــته در مقابل هر تهدید و تحریمی میایستد

علی لاریجانی: اقتصاد باید علمی مدیریت شــود نه سیاسی

رئیس ســازمان بازرســی و نظارت کشــور: حکم متخلفان رشــوه میلیــاردی در یک شــرکت دولتی بهزودی اعلام میشود

وزیر کشور: در مورد تغییر هنوز چیزی به من ابلاغ نشده است

احمدینژاد در دیدار ســوبولوف: ایران و روســیه باید نقشی مؤثر در ایجاد مناسبات جدید جهانی ایفا کنند

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: آینــده کشــور به جوانان مؤمن و تحصیلکرده تعلق دارد

مقام معظم رهبری: ملت ایران همچون گذشــته در مقابل هر تهدید و تحریمی میایستد

احمدینژاد: حل مشکلات کارگران در دستور کار دولت است

رئیــس مجلس: مجلس برای مقابله با گرانی در کنار دولت است

محمدیگلپایگانــی، رئیــس دفتر مقــام معظم رهبری: نیروهای مسلح گل سرسبد نظام هستند

معاون امنیتی وزیر کشور عربستان خبر داد: سطح مطلوب همکاریهای ایران با عربستانسعودی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.