ميخواهیم و زنيربتنردرود يرساع وبديه تهرات دنرراوهديندكاردیران بکشیم!

Shargh - - دیپلماسی -

«ریاض منتظر جنگ در درون عربســتان نخواهد ماند و برای کشاندن نبرد درون ایران تلاش میکند»؛ این را محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربســتان، تنهــا چند روز بعد از آن گفــت که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشــورمان، با اشاره به اینکه روابط با همسایگان در اولویت سیاست خارجي اســت، گفته بود خواهان گفتوگو، همفکری و همــکاری متقابل بــرای تأمین منافع مشــترک و حلوفصل بحرانها هستیم.

ظریف در یادداشت خود به مناسبت روز ملي خلیجفارس نوشته بود: «باید انگیزههای موقت یکجانبهگرایی و تقابلجویی را برای دســتیابی به منافع پایدار و توســعه متوازن منطقه رها کرد و مانع از آن شــد که خلیجفارس به محلی برای منازعات و همآوردی قوای جهانی در فرایند شــکلگیری عصر پساغربی بدل شود». اما مقامات سعودي طور دیگري فکــر ميکنند؛ وزیر دفــاع آنها با اعتقاد به اینکه «هیچ نقطه مشــترکی میان ایران و عربستان نیست»، بر تفکر انتظار در ایران ميتازد و ميگوید: «چگونه میتوان با آنان به تفاهم رســید؟ منطق ایران زمینهسازی برای ظهور مهدی اســت که آنهم از طریق ســیطره بر جهان اسلام محقق میشود».

او مدعی است: «فکر افراطگرای ایران مانع گفتوگو با تهران است». این در حالي اســت که تهران همه تلاش خــود را ميکند تا بحرانهاي منطقه از طریق مذاکره و گفتوگو حلوفصل شود. مقامات ایراني بارها تأکید کردهاند اگر عربســتان رفتار و گفتار خــود را تغییر دهد، روابط دو کشور به سوي بهبود خواهد رفت. سعوديها اما نهتنها تغییر مثبتي در رفتــار و گفتار خود نميدهند، بلکه هــر روز تندوتیزتر از قبل علیه ایران موضعگیري ميکنند. از ســوي دیگر، با تغییر دولــت در ایالات متحده، روابط خود را با این دشــمن قدیمي ایران ترمیم کردند و امیدوار شــدند که معادلات منطقــه به نفع آنها تغییر کند. عــادل الجبیر، وزیرخارجه آنها، مدت زیادي را در واشــنگتن ماند تا حالا به این نقطه برسند. در این میان انگلســتان که ميخواهد جایگاه خود را در خاورمیانه بازیابد نیز با آنها همراه شــد و شاهد بودیم که خانم «مي» در سفر خود به عربستان، ایــران را به بيثباتکردن منطقه متهم کرده بود. به همین خاطر اســت که چندان امیدي به تلاش کشورهاي شوراي همکاري و نامههایي که از طریق کویت فرستادند، نیست.

همه تقصیرها

نمیتــوان انکار کرد که همه تقصیرها در تیرهترشــدن روابط ایران و عربســتان، بر گردن سعوديها نیســت و ماجراي حمله به سفارت نیز اوضــاع را آنچنان به هم ریخت که مرتبکردن آن براي دولت بســیار دشوار است. آن پرونده هنوز از ســوي قوه قضائیه پیگیري ميشود؛ اما ایــن پیگیريها براي بازگرداندن روابط ایران و عربســتان به نقطه پیش از آن شــب، کافي نیســت. مقامات ســعودي که بهانه لازم را به دست آوردند، روابط خود را با ایران کاملا قطع کرده و حتي برخي از کشورهاي منطقه را نیز با خود همراه کردند.

رويکارآمدن ترامپ و همسویي مواضع آمریکا و انگلستان در حوزه خاورمیانــه نیز بر این آتش دمید. از همین رو، مقامات ســعودي هر روز شــدیدتر از دیروز بر ایران ميتازند. همین چند روز قبل بود که «عبدالله المعلمی»، نماینده دائم عربســتان در ســازمان ملل، ایران را به ایجاد بیثباتــی در منطقه متهم کرد و مدعی شــد: «عربســتان آمادگی کامل دارد تا برای نابودی تروریسم در هرگونه تلاش بینالمللی شرکت کند.» پس از او «نیکی هیلی»، نماینده آمریکا در ســازمان ملل، ایران را «عامل اصلی» تنشهــای موجود در خاورمیانه خواند. حالا نیز وزیر 31ســاله دفاع عربســتان از مبارزه کشــورش براي مقابله با اعمال نفوذ ایران در منطقه ميگوید. این نوع موضعگیريهاي عربســتان از یك سو کورسوي امید به کاهش تنشها و بهبود روابط ایران و عربســتان را کور ميکند و از سوي دیگر، برخي تندروهاي داخلي را تحریك ميکند تا با روشهاي خود وارد میدان شــده و به این حرفها پاسخ دهند؛ پاسخهایي که بعید نیســت مثل ماجراي حمله به ســفارت عربســتان، عواقب بسیار بدي داشته باشــد. در این میان، دســتگاه دیپلماسي کشــورمان همچنان بر مدار درایت حرکت و از کنــار این قبیل اظهارات با آرامش عبور ميکند. واکنشنشــانندادن مقامــات ایراني به اظهارات محمد بن ســلمان را ميتوان در همین چارچوب دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.