تندروي سعوديها براي جبران ناكاميهايشان است

Shargh - - دیپلماسی - سيدجلال ساداتيان كارشناس مسائل منطقه

اظهارات اخیر محمد بن ســلمان یا آنچه معمولا عــادل الجبیر ميگویــد، خیلي دور از انتظار نیســت. ریشه این اظهارات تند آن است که عربستان سعودي خود را بازنده و دســتنیافته به اهدافش در سوریه، عــراق، یمــن و حتي بحریــن ميدانــد. از همین رو، حاکمان جوان سعودي تلاش ميکنند با گلآلودکردن آب و اتهامزنــي بــه ایران، به نوعي یارکشــي کرده و غربيها را پشت سر خود جمع کنند و مانع از پیشروي ایران در منطقه شوند. این در حالي است که ایران به دنبال امنیت و آرامش براي تغییر شرایط است. ایران بههیچوجــه خواســتار افزایش تنشها نیســت؛ زیرا معتقد اســت برنده اصلي در اوضاع متشنج منطقه، اسرائیل است. به همین خاطر ایران تلاش ميکند تا با عقلانیت سیاسي، از ادامه بحران در منطقه جلوگیري کند. در این مســیر، علاوه بر مواضع تند ســعوديها، گاهي با بيخــردي برخي جریانات داخلي نیز مواجه ميشود. نمونه آن ماجراي حمله به سفارت عربستان بود که سیاســت خارجي منطقــهاي را به عقب راند. دولــت یازدهم هم ماننــد این جریانــات داخلي، به انتقامگیري بــا روشهــاي نابخردانه مایل نیســت، تــلاش ميکند با تدبیر و عقلانیت بــه راه خود ادامه دهد و به ســوي تعامل با کشورهاي همسایه ازجمله عربستان حرکت کند. عربستان چنین رویکردي ندارد؛ زیرا از ســالها قبل ســیطره بر جهان اســلام را حق خود ميداند. عربســتان تصور ميکند ابزارهایي براي این ســیطره دارد؛ این ابزار قرارداشتن حرمین شرفین در عربســتان، پول نفت فراوان که در راســتاي تجهیز مســاجد دنیا و تربیت مبلغان مذهبي خرج ميشود، متحد استراتژیك آمریکا بودن، بهویژه بعد از فروپاشي رژیــم پهلوي و اتحــاد با عربهــاي منطقه در قالب شوراي همکاري است. عربستان بعد از آنکه دید ایران با تکیه بر پدیده شــهادتطلبي در جنگ هشتساله شکســت نخورد، این ابزار و امکانات را صرف تقویت تروریســم کــرد. دوران کوتاه طالبان نیز زیر زبانشــان مزه کرد و به این هژمونــي ادامه دادند. چالشهایي که در لبنان با ایران داشــتند، با بهار عربي به ســوریه رســید. با تقویت داعش و گروههاي تروریستي دیگر، سعي کردند در ســوریه و عراق به عنوان حوزه نفوذ ایران، دست شیعیان را کوتاه کنند. این اقدامات سبب شــد با برخي از متحدان خود نیز دچار مشکل شوند. ســعي کردند ناکامي خود را در یمن و بحرین جبران کنند؛ اما باز هم نتوانســتند. بعــد از ملك عبدالله نیز ملك سلمان اداره حکومت را به چند جوان ازجمله پســرش محمد بــن ســلمان و عادلالجبیر ســپرده اســت. آنها تصور ميکنند با تندروي و هتاکي بیشتر، ميتوانند در منطقه دســت بالا را بگیرند؛ اما ایران نه با آنهــا برخورد غیرمعقولي ميکنــد و نه با آن گروه داخلي که گلبهخودي ميزنند، همراه ميشود؛ بلکه تنهــا با تأکید بر عقلانیت، سیاســت منطقهاي خود را تنظیم ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.