گفتوگوی پوتین و ترامپ درباره سوریه

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق: روز گذشته آســتانه پایتخت قزاقستان شاهد مذاکرات پرشــمار و ملاقاتهای متعددی بر ســر بحــران ســوریه بود. ایــن مذاکــرات در حالی چندمین دور خود را در آســتانه پشتســر میگــذارد که همزمان دونالــد ترامپ و ولادیمیر پوتین با محور ســوریه، با هم گفتوگو کردند. دو رئیسجمهــور در این گفتوگــوی تلفنی توافق کردنــد که بــرای پایــاندادن به بحران ســوریه همکاری کنند. کاخ ســفید اعلام کرده اســت که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بر سر اینکه جنگ داخلــی در ســوریه بیش از حد به درازا کشــیده، همنظر هســتند. یکی از مقامات کاخســفید گفته هــر دو رئیسجمهــور «توافق دارنــد درد و رنج در سوریه زیاد طول کشــیده است و تمام گروهها بایــد هر آنچه در تــوان دارند، بــه کار ببرند تا به خشــونت پایان داده شود». به گزارش بیبیسی، رؤسایجمهور آمریکا و روســیه درباره همکاری علیه داعــش در خاورمیانه هم گفتوگو کردهاند و تنش در شــبهجزیره کــره از دیگــر محورهای گفتوگوی آنها بوده است.

دیدار در حاشیه جی 20

اگرچه ابتدای انتخاب ترامپ به نظر میرسید کــه او با پوتیــن روابط گرمی داشــته باشــد اما اقدامش در حمله به مناطقی در ســوریه موجب تیرگی روابط مســکو و واشــنگتن شــد. این اولین گفتوگوی دو رئیسجمهور بعد از آن ماجراست. همزمان خبرگزاری فرانســه گزارش کرده دو رهبر برای دیدار در حاشــیه نشســت جــی ۲۰ که قرار اســت تیرماه )جولاي( در هامبورگ آلمان برگزار شــود توافق کردهاند. البته کاخ ســفید هنوز این دیدار را تأیید نکرده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقــل از کرملین گزارش داده که ترامپ و پوتین در خلال این تماس ابراز تمایل کردهاند که به رایزنی تداوم ببخشند.

مذاکرات دوجانبه با طرف ایرانی

در ایــن ســو، آســتانه میزبــان چهارمین دور مذاکرات درباره ســوریه بود. این مذاکره مثل سه دور قبل پشت درهای بسته انجام شد. این نشست ظهر روز گذشــته با ملاقــات هیئتهای روس و ایران آغاز شــد. بعد از آن اســتفان دی میستورا، نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور سوریه و هیئــت همراه با جابری انصــاری، رئیس هیئت اعزامی کشورمان به آستانه دیدار کردند. همچنین معاون وزیر خارجه ایران با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه ملاقات کرد. به گزارش تسنیم به نقل از خبرگــزاری اینترفکس روســیه، وزارت خارجه قزاقســتان اعلام کرد: شرکتکنندگان در مذاکرات آســتانه 44 سند ارائه شده از ســوی روسیه برای تشــکیل چهار «منطقه کاهش تنش» یا بیشتر در سوریه را بررســی خواهند کرد. گفته میشود اگر ایران و ترکیه و روسیه درباره سند روسیه به توافق برسند و آن را امضا کنند، دمشق و مخالفان آن را اجرا خواهند کرد. به گزارش ایسنا، بعدازظهر روز گذشته حســین جابری انصاری و «سدات اونال» رؤســای هیئتهای اعزامی ایران و ترکیه، ضمن بررسی دســتاوردهای نشست کارشناسی تهران و شــرایط موجود در ســوریه و نیازها و چالشهای پیش روی روند آستانه، درباره اسناد در دستور کار نشســت جاری بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف همچنیــن در گفتوگوهایی صمیمــی و صریح، نکات مــورد توافــق و اختــلاف در زمینه بحران سوریه و روشهای پایان آن را بررسی کردند.

معارضان درخواستها را مکتوب تحویل دادند

بــه گــزارش ایرنــا بهنقــل از ریانووســتی در جریان مذاکرات سوری-ســوری آســتانه، هیئتی از گروههــای مســلح مخالــف دولــت ســوریه، درخواستهای خود را به هیئتهای ایران، روسیه و ترکیه بهعنوان بانیان ایــن مذاکرات تحویل داد و بنــا به اعلام یک منبع آگاه نشســت را ترک کرد. ریانووســتی درباره این درخواستها گزارش داده که معارضان خواستهاند تا نیروهای ارتش سوریه و حامیان این کشــور عملیات زمینــی و هوایی را به مناطق تحــت کنترل مخالفــان متوقف کنند. همچنیــن نظامیان ســوری و نیروهــای مردمی، مناطقی را که از آغاز ســال ۲۰17 تصرف کردهاند، بازپــس دهند و محاصــره مناطق تحــت کنترل مخالفان را متوقف کنند. معارضان شــرکتکننده در مذاکرات آستانه از ارتش سوریه نیز خواستهاند زندانیــان را آزاد کرده و بــه عملیات نظامی پایان دهد. در این درخواســت همچنین تأکید شده که گروههای تروریستی تندرو باید سوریه را ترک کنند و ســازش در این کشــور فقط با آغاز دوره گذار و حفظ یکپارچگی برقرار میشود.

هنوز گزارشــی درباره واکنش هیئت نمایندگی دولت سوریه که بشار جعفری نماینده دائمی این کشــور در سازمان ملل ریاست آن را برعهده دارد، منتشر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.