درخواست نماینده کنگره آمریکا از دبیرکل سازمان ملل

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: یک نماینــده جمهوریخــواه آمریکا از دبیرکل ســازمان ملل خواســت تا از ایران بخواهد زندانیانی همچون ســیامک و باقر نمازی را آزاد کند. ایلینا راس لتینین، عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا در گفتوگــوی تلفنی بــا آنتونیو گوتــرش دبیرکل ســازمان ملل، دربــاره آنچه رویکرد ضداســرائیلی ســازمان ملل دانســت، رایزنــی کرد. ایــن نماینده آمریکایی با انتشــار بیانیهای دربــاره جزئیات تماس تلفنیاش با گوترش که در وبســایت او قرار گرفته است، اعلام کرد که از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که از ایران بخواهد این زندانیان، شامل سیامک و باقر نمازی و نذار زکا را آزاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.