واکنش وزارت خارجه کردستان عراق به سخنگوی دیپلماسی ایران

Shargh - - دیپلماسی -

فارس: وزارت امور خارجه منطقه کردستان عراق درباره اظهارات «بهرام قاســمی» سخنگوی وزارت خارجــه ایران مبنی بــر مخالفت ایران بــا برگزاری همهپرســی اســتقلال و جداییطلبــی در منطقه و حمایــت از تمامیت ارضی عراق ابــراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمــده «همانطور که دولت منطقهای کردستان رسما اعلام کرده، این همهپرسی و استقلال کردســتان یک موضوع داخلی برای عراق است. این مســئله از طریق گفتوگو و فهم بغداد مورد بحث و تصمیمگیری قرار میگیرد». «ما هرگونه اظهاراتی که فراتر از این مسئله باشد رد میکنیم و تأکید داریم که اجازه مداخله هیچکس را نمیدهیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.