ولایتي: ایران همواره از مبارزات مردم فلسطین حمایت کرده

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: علیاکبر ولایتی بعد از دیــدار با معاون وزیــر خارجــه ایتالیــا در پاســخ به ســؤالی درباره منشــور حماس خاطرنشــان کرد: باید نظرات سایر گروههــای مبارز فلســطینی مثل جهاد اســلامی را هم شنید. مسلم اســت اگر منشوری که منتشر شده اســت و اظهارات انجامشــده در جهت اتحاد مردم فلســطین و گروههای مبارز باشــد، همچنین حاوی ایــن مطلب مهم باشــد که بههیچوجه ســازش با رژیم صهیونیســتی تجویز نشــود بلکه مبارزه با این رژیم تقویت شود جمهوری اسلامی ایران همواره از مبارزات مردم فلسطین حمایت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.