انتخابات الجزایر از تحریم تا مشارکت

Shargh - - جهان -

انتظار میرود انتخابات پارلمانی الجزایر که قرار اســت امروز برگزار شود با اقبال کمی مواجه شود. بخشــی از مخالفان ضمن اعلام عدم مشارکت در این انتخابات تلاش کردند ســایر گروههای مردمی را نیز قانع کنند که در این انتخابات شــرکت نکنند. این مخالفان را گروههایی مانند حزب «نسل جدید» و تــا حدودی کمتر، حــزب «پیشــتازان آزادی» به رهبری «علیبنفلیس »، نخستوزیر سابق، تشکیل میدهند.

دولت الجزایر برای خنثیکردن فعالیت احزاب تحریمــی دســتوراتی را بــه رســانههای دولتی و خصوصی داده اســت. «حمید قرین»، وزیر کشور، بــا اعلام این موضوع گفت رســانهها اجازه ندارند خبرهای مربــوط به آنان را پوشــش دهند اما این دستورات مانع از آن نمیشود که طرفداران تحریم بــه خیابانها نیامده یــا تلاش نکنند شــهروندان را قانــع کنند که رأیدادن در شــرایط کنونی اثری نخواهد داشت.

حق قانونی

«ســمیر بلعربی»، یک فعال سیاســی، میگوید حرکت تحریم انتخابات پارلمانی عملا از تاریخ اول ماه آوریل شــروع شد. تحریمکنندگان در آن روز به خیابانهای پایتخت ریختند تا شهروندان را نسبت به تحریمها اقناع کنند. او به الجزیره میگوید: این تلاشهــا تا روز رأیگیری ادامه داشــت. او معتقد است حرکتهای میدانی آنها مورد استقبال زیادی از سوی شــهروندان قرار گرفته است. برای همین باور دارد عدم مشــارکت شــهروندان در انتخابات بسیار بالاست و دراینباره دلیل میآورد که: «مردم با کســانی کــه دعوت به ایــن انتخابــات میکنند خیلــی ســرد برخورد کردنــد و به حرفهایشــان گوش نمیدهند». «اســماعیل سعیدانی»، معاون رئیس حزب «نســل جدید» که انتخابات را تحریم کرده، میگوید: فقدان اعتماد شهروندان به قدرت حاکــم و اوضاع بد اقتصــادی و اجتماعی به دلیل سیاســتهای ریاضتــی، مهمترین دلایلی اســت که شــهروندان را نســبت به حضــور در انتخابات بیرغبت میکند. ســعیدانی بــه الجزیره میگوید دولت تشــکیل یک هیئت مستقل برای ساماندهی انتخابــات و نظارت بر آن را قبول نکرد و در عوض یک هیئت اداری زیر نظر وزارت کشــور را به وجود آورد که اعضایش را رئیسجمهور انتخاب میکند. این یکی از مهمترین دلایلی است که موجب شد تا حزب آنها تصمیم به تحریم انتخابات بگیرد.

دولت در برابر تحریم

به نظــر او، فراخــوان برای تحریــم انتخابات پارلمانــی یک اقدام سیاســی و یــک حق قانونی اســت «ازاینرو ما به مناطق مختلف ســفر کرده و از نزدیک با شــهروندان تماس گرفتیم و دیدیم آنها هم ترجیح میدهند انتخابات را تحریم کرده و در آن شــرکت نکننــد ». بههمیندلیل این فعال سیاسی انتظار دارد «بیرغبتی به انتخابات خیلی زیاد» باشــد. در همین باره، «محمــد بو ضیاف ،» اســتاد علوم سیاسی در دانشگاه «المسیله» واقع در جنوب کشور، میگوید کســانی که درخواست تحریم انتخابات پارلمانی را دارند همان کســانی هســتند که از تجدیدنظر در ســاختار دولت زیان دیدند؛ اتفاقی که با آمــدن «عبدالعزیز بوتفلیقه» بر سر قدرت به وجود آمد. او تأکید دارد تحریمها انتقال کشــور به یک وضعیت دیگر را دچار خلل میکنــد حــال آنکه ممکن اســت ایــن تغییرات بطئی در نهایت به نفع کشــور و شهروندان باشد. بــه نظر او، کســانی که حرکت تحریــم را رهبری میکنند عبارتاند از حزب «پیشــگامان آزادیها» بــه رهبری بنفلیس و برخی از نمایندگان جنبش «برکات» یــا همان «کفایه». بــه اعتقاد بوضیاف، تحریــم انتخابات پارلمانــی در نهایت به صورت مستقیم به نفع گروههای حاکم خواهد بود و این مسئله مهمی است که معمولا از ذهن کسانی که خواســتار عدم مشارکت هســتند دور میماند. به گفته او، هدف از این تحریم «سوارشدن بر موجی اســت که درون جامعــه وجود دارد، شــاید هم تاکتیکی برای فرار از روبهروشــدن با صندوقهای رأی». چون ممکن اســت اندکبــودن طرفداران تحریم را برملا کرده و چهره واقعیشــان آشــکار شود.

حرکتی که تأثیری ندارد

بوضیاف میگوید الجزایر –در مقایســه با سایر کشــورهای عرب و اســلامی– تا به حال گامهای مهمی در زمینــه تحقق معیارهــای دموکراتیک برداشته است. هرچند به گفته او ، «فرهنگ سیاسی در الجزایــر شــهروندان را ترغیــب به مشــارکت نمیکند. روند انتخابــات نقایصی دارد که موجب کاهش تمایل یک شهروند عادی به حضور در پای صندوقهای رأی میشود». از سوی دیگر ، «عثمان لحیانی»، نویســنده و روزنامهنگار الجزایری، بسیار بعیــد میداند حرکت تحریمکنندگان بتواند در کل روند انتخابات الجزایر تأثیری تعیینکننده بگذارد. لحیانی تأکیــد دارد تحریمکننــدگان جزء گروهی هســتند که با روند سیاسی کشــور ارتباط ندارند و احزاب شرکتکننده نیز چندان علاقهای به مواضع آنهــا نشــان نمیدهنــد. او دراینبــاره انتخابات پارلمانی ســال 2012 را مثال میزند که در آن 57 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت نکردند؛ این در حالی بود که آن ســال هیچکس خواســتار تحریم انتخابات نشده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.