مؤتلفه علیه قالیباف

Shargh - - جهان -

به گفته آخوندي شــعارهای فعلــی تنها به ایجاد یک دوگانه فرضی در جامعه میانجامد که برای مثال طرح گروه چهاردرصدی و ۹۶درصدی بخشــی از این برنامه اســت. در این نگاه نامزدها تلاش میکنند به مردم بگویند که یا با منی یا ضد من که این مســئله میتواند برای جامعه بســیار خطرناک باشــد. برای پیداکــردن چرایی پیروزی ترامــپ در انتخابات آمریکا، باید تلاش کنیم ابتدا درک درســتی از پوپولیسم داشته باشیم و سپس با سازوکارهایی آشــنا شویم که رویارویی منطقی با آنها بسیار دشوار است. این همان اتفاقی است که ســال 13۸4 افتاد. آن زمان هــم ایران با یک حرکت پوپولیستی کمسابقه روبهرو شد که بسیار بیمحابا برای هزینهکردن منابع نســل موجود و نســلهای آتی حرکت میکرد؛ ازاینرو ســردادن شــعار توزیع پول و یارانه و ســاخت مســکن از یکســو و الگوی اقتصادی ضدیــت با بنگاههای بزرگ اقتصادی از ســوی دیگر، مجموعهای را به وجود مــیآورد که در دل آن تفکر و شــعارهای عوامگرایانــه مطرح میشــوند. او بــا بیان اینکه اکنون برخی از نامزدهــا میخواهند همان مدل را با چاشنی ترامپ همراه کنند، گفت: اینکه آنها با شــعارهایی مانند میشــود و میتوانیم تلاش میکنند نشــان دهنــد رقیب آنهــا توانایی ندارد و ناامیــد اســت، اصلیترین شگردشــان در این انتخابات خواهد بود. البته یکی از همین نامزدها به دلیل شــخصیت و سوابق فردی که در فروش شــهر و انجام تخلفات متعدد داشــته، شــرایط خاصی در قیاس با نمونه قبلی دارد.

افزایش یارانه در اختیار دولت نیست

عضو هیئترئیســه مجلس شورای اسلامی هــم گفتــه لازمــه اجرائیشــدن ایــده یارانه 1٥0هزارتومانــی، این اســت که بنزیــن حداقل لیتری چهارهزار تومــان، گازوئیل حداقل لیتری دو هــزار تومان و هر نان لــواش دو هزار تومان شــود. محمدعلی وکیلی گفته است: اگر مردم ظرفیــت این را دارند که ایــن تغییر در قیمتها اتفــاق بیفتد تا درآمدی ایجاد شــود، برای منبع تأمین هزینه مورد نظر کاندیداها اشــکال ندارد؛ این 1٥0 هــزار تومان قابل تحقق اســت، اما آیا مــردم آمادگی این را دارند که بنزین لیتری چهار هزار تومان شــود؟ آقایان گفتهانــد یارانه مورد نظر برای ســه دهک پایین جامعه اســت و این فقط یــک ادعا و شــبهبیانیه اســت و راهبرد و برنامهای برای آن ارائه نشــده است. حرفهای پوپولیســتی اصولا بیانیه است و فرمول اجرائی برای آن نیســت. اختیارات دولــت در چارچوب برنامه ششــم طراحی شده است و در چارچوب آن اختیارات دولت باید برنامه سالانهاش را ارائه دهد. ظرفیت برنامه ششم بههیچوجه متناسب با این ادعاهای که آقای قالیباف و رئیسی چه در ارتباط با اشــتغال و چه در ارتباط با یارانه نیست و این جزء اختیارات مجلس اســت. دوستان یاد گرفتهاند ادعــا یا طرح کنند، مــردم را به طرف خودشــان متمایل کنند و بعد از مسئولیت ادعا کنند که ما میخواســتیم و مجلس اجازه نداد و این نوع ادعا فراتر از قانون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.