دولتهاي هشتم و یازدهم بهترینهاي اشتغال

Shargh - - جهان -

ربیعــی ادامه داد: افراد برجســتهای در حوزه صنعت پتروشیمی در ایران وجود دارند. اگر فرض بگیریم ما همه صنایع پاییندســتی پتروشیمی را هم ایجاد کنیم، حداقل ســه تا چهار ســال طول میکشــد که صنایع پاییندســتی یک پتروشیمی ایجاد شود که اگر همه پاییندستیهای پتروشیمی فعال شوند، شغل ایجادشده برای حدود 32 هزار نفر خواهد بود.

4 هزارمیلیارد تومان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد 600 هزار شغل ادعایی

ربیعی دربــاره اینکه برخــی کاندیداها اعلام کردهاند با پتروشــیمی یکمیلیون تنی، ‪2 00‬هزار شــغل مســتقیم و 400 هزار شــغل غیرمستقیم ایجاد میشــود، گفــت: اگر بخواهیــم ‪2 00‬هزار شــغل مســتقیم در پتروشــیمی ایجاد کنیم، باید 200 پتروشــیمی یکمیلیــون تنــی ایجــاد کنیم. هرکدام از این 200 پتروشیمی، چهار هزار میلیارد تومان ســرمایهگذاری نیاز دارند؛ بنابراین این آمار نمیتواند درست باشد.

آغازبهکار طرح «کاج»

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه من امــروز آغازبهکار طــرح «کاج» (اعتبار کارانه اشــتغال جوانان( را اعلام میکنم، گفت: «اساس این طرح بر این اســت که در صنوف، افراد حاضر هســتند آموزش ببیننــد. کارفرمایــان و صاحبان صنوف که مایل هستند از ایندست افراد استفاده کنند، به ســایت مراجعه خواهند کرد و این افراد با پرداخــت بیمه حوادث از طــرف دولت، به آن کارگاه معرفی میشوند. پیشبینی ما این است که صد هزار نفر از این نوع آموزش اســتقبال خواهند کــرد. در طرح دیگر، یکســوم حداقل دســتمزد کارآمــوز را پرداخــت خواهیم کرد و دوســوم را کارفرمــا پرداخــت خواهد کــرد. ربیعــی عنوان کرد: اگر هر فرد بیکاری بــرای دریافت 250هزار تومان مراجعه کند، فقط سهمیلیون نفر مراجعه نخواهند کرد، 200 میلیــون نفر برای دریافت این پول مراجعه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.