به وسعت آسمانها

Shargh - - علم - محمدرضا رضائی

کمتر علمی مانند نجوم را میتوان پیدا کــرد که بتواند طیف وســیعی از افراد جامعــه را به خــود جذب کند و مهمتــر آنکه افراد عــادی و آماتور هــم بتواننــد در توســعه و ترویج آن به ایفای نقــش بپردازند. در حقیقت نجوم دانشی صرفا آکادمیک نیست و در دانشــگاهها و رصدخانههای بزرگ محصور نمیشــود. هر فــرد با اندکی مطالعه و مشــاهده آسمان، میتواند به اندازه خود از زیباییهای علم نجوم لذت ببرد. آســمان همهجا گســترده شده اســت و فعالیت در زمینه نجوم به چند نقطــه جغرافیایــی منحصر نیســت. دانــش نجــوم ویژگیهایی دارد که بهواســطه آن با ســایر علوم پایه گره میخورد و علم بینرشــتهای جذابــی را بــه وجود مــیآورد؛ مانند دانش اخترزیستشناسی، اخترفیزیک، اخترشیمی و ... . به خاطر دارم دوستی به من میگفت که نجوم آزمایشــگاه علــوم اســت زیرا حــد نهایــت و رد بسیاری از پدیدههای علمی را میتوان در پهنه گیتی پیدا کرد و مورد بررســی قــرار داد. از عظیمتریــن رآکتورهــای هســتهای در مرکز ســتارگان گرفته تا احتمال شکلگیری حیات در گوشهای از ایــن کیهــان بیانتهــا. انجمنهای نجومــی، طی هر ســال گشــتهای رصدی مختلفی را برگــزار میکنند و در قالب آن شــهروندان عــادی را به بیرون شــهرها برده تــا بتوانند به دور از آلودگی نوری به رصد آســمان شب بپردازند. اما در این بین آنها با مباحث علمــی مختلفــی از محیط زیســت گرفته تا زمینشناســی آشنا میشوند. در مثــال دیگر، منجمــان آماتور هر از گاهی با هدف یافتن شهابســنگ به دل کویرهــا و مناطق بیابانی میروند. اگرچه شــانس پیداکردن شهابسنگ آنقدر هم بالا نیست، اما در دل همین گشــتهای نجومی، افراد با بســیاری از مفاهیم علمی دیگــر در حوزههای زمینشناسی، باستانشناسی و محیط زیست آشــنا میشوند. به همین دلیل اســت که بســیاری از افراد بهراحتی میتوانند با دانش نجوم ارتباط برقرار کنند و در ایــن حوزه )حتی به صورت آماتوری( فعالیت کنند. خوشــبختانه در سالهای اخیر، بسیاری از منجمان آماتور و حرفهای در ایران به واســطه همیــن جذابیتهــای دانــش نجوم توانســتهاند بخش قابــل توجهی از افراد جامعه را به ستارهشناســی و به دنبال آن علم جــذب کنند. بهجرئت میتوانم بگویم در ســالهای گذشته منجمان آماتور در ایران بخش زیادی از بار سنگین ترویج علم را در کشور به دوش کشیدند و به الگویی برای ترویج در حوزههــای دیگــر علــم و فناوری تبدیل شــدهاند. شاید بتوان نمونه بارز این فعالیتها را در برگزاری مراســم روز جهانی نجوم دید؛ مراسمی که در آن تلسکوپها از داخل رصدخانهها و مراکز نجومی به سطح شهر و به میان مردم برده میشــوند. با یک تلسکوپ کوچک آماتوری ارزانقیمت میتوان از داخل همین شهرها اجرام و پدیدههای آســمانی ســاده اما تأملبرانگیزی را بــه مــردم نشــان داد؛ پدیدههایی که بهخوبــی میتواند حــس کنجکاوی مــردم )بهویژه کــودکان و نوجوانان( را تحریــک کند. آنهــا را به فکر وادارد و نشــان دهد کــه علم چقــدر زیبا و چالشبرانگیز است. بدونشک وقتی افراد جامعهای به علم و دانش علاقه نشان دهند، ســطح آگاهی و فرهنگ آنها بالا میرود و موجبات پیشــرفت کشــور فراهم میشود. به همین دلیل باید نهادها و ارگانهای مختلف دولتی و خصوصــی بــرای حمایــت هرچه بیشــتر از فعالیتهای مرتبط با ترویج نجوم در ایران بیشــتر تلاش کنند زیرا از این ظرفیت بزرگ و بالقوه بهراحتی میتوان برای ترویج علم بهره برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.