قصاص برای تازهداماد متهم به قتل

Shargh - - حوادث -

شــرق: تازهدامادی که به اتهام قتل همســر جوانش در زندان بهســر میبرد، پس از ســهبار محاکمه به قصاص محکوم شــد. به گزارش خبرنگار ما، متهم در ســال 89 با مأموران تماس گرفت و مدعی شــد همسرش در خانه به قتل رسیده اســت. این مرد جوان که جلال نام دارد، به پلیــس گفت: روز حادثه هنگامی کــه از محل کار به خانه برگشــتم، با جسد خونین همســرم، هستی، روبهرو شدم. خیلی ترسیده بودم و نمیدانستم باید چهکار کنم. بلافاصلــه با مــادرم تماس گرفتم و به او گفتم هســتی به قتل رســیده اســت و بعد از آن با پلیــس 110 تماس گرفتم. این در حالی بــود که مأموران پلیس پس حضور در محل جنایت متوجه شــدند این زن جوان با 11 ضربه چاقــو به قتل رســیده اســت و همســایهها هم حضور جلال زمــان قتل در خانــه را تأیید کردنــد، اما جلال در بازجوییها منکر قتل همســرش شد. با پیداشدن پیراهن خونی جلال و حلقــه ازدواج تازهعروس زیر مبل در اتاق پذیرایی ظن مأموران به جلال بیشتر شد. تحقیقات نشان داد پیراهن آغشــته به خون متعلق به هســتی است. در مرحله رسیدگی به این پرونده در دادگاه، به دلیل تناقض در شهادت شــاهدان و نواقص در پرونده رسیدگی به این پرونده ادامه پیدا کرد تا اینکه در سومین جلسه رسیدگی به ایــن پرونده جلال بر اســاس مــدارک موجود مجرم شــناخته و به قصاص محکوم شد، اما دیوانعالی کشور رأی را تأیید نکرد و پرونده برای رســیدگی مجدد بار دیگر به دادگاه کیفری ارســال شــد. بهاینترتیب پس از اینکه کیفرخواســت خوانده شــد، اولیایدم در جایگاه حاضر شــدند و درخواســت قصاص کردند. ســپس جلال در جایگاه حاضر شــد و گفت: من هستی را دوست داشتم و او را به قتل نرســاندهام. هفت ســال است که در زندان بهســر میبرم درحالیکه متهم اصلی آزاد است. از شما میخواهم با پیداکردن قاتل اصلی به من کمک کنید. من راننده آژانس هستم. روز حادثه هنگامی که آخرین مسافر را پیاده کردم به خانه برگشــتم که با جسد هستی روبهرو شدم. سپس خواهر هستی در جایگاه حاضر شد و گفت: هســتی با جلال اختلاف داشت. خواهرم بعضیوقتها با من تماس میگرفت و میگفــت که چگونه مورد آزار جلال قرار میگیرد. شب قبل از حادثه نیز درحالیکه گریه میکرد با من حــرف زد و گفت جلال او را اذیت میکند. من میدانم که جلال هستی را به قتل رسانده است. در پایــان، وکیل جلال در برابر قضات ایســتاد و با بیان اینکه متأســفانه در این پرونده به چند نکته مهم توجه نشــده اســت، گفت: در معاینات پزشکیقانونی موهایی در بین انگشتان مقتول کشف شــده که متعلق به مقتول است نــه قاتل. همچنین ردپای خونین دو فرد در محل جنایت کشف شده که بههیچعنوان مورد توجه قرار نگرفته است. سپس جلال آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد و هیئت قضات برای صدور رأی وارد شور شدند. آنها یکبار دیگر جلال را مجرم تشخیص داده و به قصاص محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.