پنج قاره

Shargh - - حوادث -

کاهنان هندو گاودزدها را کشتند خبرگزاری صداوســيما:

دو مرد که ادعا میشــد قصــد دزدیدن گاو مقدس هندوها را داشــتند در پی حمله کاهنان خشــمگین هندو کشته شدند. دو مرد که ادعا میشد اقدام به دزدیدن گاو مقدس هندو در جنوب شرقی هند کردهاند، با حمله کاهنان خشمگین روبهرو شــدند و بــا ضرب و جرح آنــان جان خود را از دســت دادند. این حمله، تازهترین حمله از رشــته حملات مشابه اســت که در نقاط مختلف هند روی میدهد. اگرچه پلیس برای شناسایی عاملان قتل دو مرد تلاش ميکند، ولی تاکنون نتیجه نداشــته است. این حمله در روســتایی در منطقه «ناگون» در شمال شــرقی ایالت آسام روی داد که گفته میشود دو مرد تــلاش میکردند گاوهایی را که برای هندوها مقدس هســتند، بدزدند و با چوب شــروع به زدن این گاوها کردند. بعد از تحمل ضرب و جرح کاهنان، دو مرد به بیمارستان منتقل شدند ولی بر اثر جراحات واردآمده، جان خود را از دســت دادند. هندوهــا 80 درصد از جمعیــت یکمیلیاردو 300میلیونی هند را تشــکیل میدهند که از نظر آنان، گاو موجودی مقدس است و دزدیدن این حیوان، برای آنان حرام به شمار میآید.

مرگ 8 مهاجر در بیابان نیجر بر اثر تشنگی فرانسهپرس:

هشت مهاجر از جمله یک مرد، دو زن و پنج کودک بر اثر تشــنگی در بیابان نیجر جان باختند. یک منبع امنیتی نیجر از جانباختن هشت مهاجر از جمله پنج کودک بر اثر تشــنگی در بیابان نیجر خبر داد. این منبع امنیتی مســتقر در «آرلیت» )شــمال نیجــر( نزدیک الجزایــر اعلام کــرد: این مهاجران در راه الجزایر بر اثر تشــنگی جان باختند. آنها هشت نفر، یک مرد، دو زن و پنج کودک بودند. یــک منبع امنیتــی دیگر نیز اعلام کرد یک گشــت نظامی نیجر اجســاد این مهاجران را کشــف کرد. این افراد تلاش میکردند از نیجر به الجزایر کشــور همســایه بروند که به مقصد اصلــی مهاجران زیر صحرا تبدیل شــده است. ژوئن 201۶ نیز اجساد 34 مهاجر در بیابان بین نیجر و الجزایر پیدا شد. اواخر سال 2013 دســتکم 92نیجری که شمار زیادی از آنها زن و کودک بودند در این بیابان بر اثر تشــنگی جان خود را از دســت دادند. قاچاقچیان آنها را در بیابان رها کرده بودند. در بسیاری از ایالتهای هند، کشتن گاو و فروش گوشت آن محدود یا به صورت کامل ممنوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.