عاملان قتل خانوادگی در رودبار جنوب به 3 بار قصاص محکوم شدند

Shargh - - حوادث -

ميــزان: عاملان قتل فاطمه کودک خردســال رودباری و اعضای خانوادهاش به سه بار قصاص در ملأعام محکوم شــدند. ســالاری، دادســتان رودبار جنــوب، گفت: متهمان ردیــف اول و دوم به ســه بار قصاص در ملأعام محکوم شــدهاند. ســهراب ســالاری، دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان رودبار جنوب، در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری میزان از صدور حکم قصاص بــرای عاملان قتــل فاطمه کودک خردســال رودباری و اعضای خانواده وی در این شهرســتان خبر داد و گفت: متهمان ردیف اول و دوم به سه بار قصاص در ملأعام محکوم شدهاند. وی با بیــان اینکه علت و انگیزه اصلی این حادثه دلخراش مسائل خانوادگی و اختلافات طایفهای بوده اســت، تصریح کرد: متأســفانه در 14 خرداد 94 ساعت 23:30 خودروی این خانواده در بلوار اصلی این شهرســتان به رگبار بســته میشود و در این حادثه ســه نفر از اعضای خانواده به قتل میرســند و دو نفر دیگــر نیز بهشــدت مجروح میشــوند. این مقــام قضائی اعلام کــرد: پس از اعلام گزارش این حادثه، رسیدگی به این پرونده در دستور کار سیستم قضائی و پلیس قرار گرفت و در یکســری اقدامات اطلاعاتی عاملان قتل دستگیر و رســیدگی به این پرونده آغاز شد. سالاری اظهار کرد: طبق حکم صادره از سوی دادگاه کیفری یک شهرســتان جیرفت، متهم ردیف اول )الف-م( به اتهام مشارکت در سه فقره قتل عمدی، مشارکت در تیرانــدازی منجر بــه جرح عمــدی دو نفر از اعضــای خانواده فلاحی، مشــارکت در آدمربایی همراه بــا آزار و اذیت، حمل و نگهداری ســلاح غیرمجــاز جنگــی و اخــلال در نظم و آســایش عمومی از طریــق تیراندازی به ســه بار قصاص در ملأعام و جمعا 39 ســال و هشــت ماه حبس و ۷4 ضربه شلاق محکوم شــده است. این مقام قضائی اعلام کــرد: متهم ردیــف دوم )الف-م( نیز به اتهام مشــارکت در ســه فقره قتل عمدی، مشــارکت در تیرانــدازی منجر به جــرح عمدی دو نفــر از اعضای خانواده فلاحی، مشــارکت در آدمربایــی همراه با آزار و اذیت، حمل و نگهداری ســلاح غیرمجاز جنگی جمعا به سه بار قصاص در ملأعام و 1۶ سال حبس از سوی دادگاه کیفری یک شهرســتان جیرفت محکوم شده است. وی با اعلام اینکه شــش متهم دیگر پرونده به مجازات حبس محکوم شــدهاند، افزود: رأی صادره قابل فرجامخواهــی در دیــوان عالی کشــور اســت و درصورت قطعیت به مرحله اجرا درخواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.