30 نفر از اراذلواوباش قم دستگیر شدند

Shargh - - حوادث -

روابطعمومی دادستانی کل کشور: کاهه از اجرای طرح تشدید برخورد با اراذل و اوباش با هدف ارتقای امنیت اجتماعــی خبر داد و گفت: بــه دنبال اجرای ایــن طرح شــب سهشــنبه 30 نفــر از اراذلواوباش دســتگیر و تعــدادی از پاتوقهای آنان پلمب شــد. مهدی کاهه، دادستان قم، گفت: شب سهشنبه طرح تشــدید برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی با حضور دادســتان قم و همــکاری نیروی انتظامی، بســیج و تیم عملیاتی دادســتانی در مناطق مختلف قم اجرا شــد. وی تأکید کرد: طرح برخورد با اراذلواوباش در شش محور مقابله با آدمربایی، قدرتنمایی با چاقو، سلب آسایش عمومی، مزاحمت نوامیس، دایرکردن مرکز فســاد و شــرب خمر در اماکن عمومی با شدت و قوت اجرا خواهد شــد. کاهه تصریح کرد: به دنبال اجرای این طرح شــب گذشته 30 نفر از اراذلواوباش دســتگیر و تعدادی از پاتوقهای آنان پلمب شد. وی هــدف از اجرای این طرح را ارتقای احســاس امنیت برای مــردم و ناامنکردن جامعه برای مجرمان اعلام کرد و گفت: انتظار ما از مردم فهیم قم این اســت که هرگونه فعالیت مجرمانــه و مخل امنیت عمومی و ســایر جرائم را در اســرع وقت به حوزه دادستانی یا مراکز انتظامی اطلاع دهند. دادستان قم ضمن تشکر از زحمات نیروی انتظامی و بسیج در مقام ضابط قوه قضائیه از آنان خوست با تمام شدت و ظرفیت با افراد مخل امنیت جامعه برخورد کنند. وی تأکید کرد: تمام افرادی که به اتهام چاقوکشی و ایجاد رعب و وحشت و دیگر جرائم موضوع طرح دســتگیر شــوند با قرار بازداشت موقت راهی زندان میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.