خودکشی مرد ۲۸ساله پس از قتل ۲ نفر

Shargh - - حوادث -

ميزان: معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشــاه گفت: مردی 28ساله قبل از خودکشی دو نفر را به قتل رساند. ســرهنگ آمویی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی اســتان کرمانشاه، گفت: شــب سهشــنبه در پی دریافت اطلاعات مردمی درباره تیراندازی در محله «قلعهکهنه» کرمانشاه مأموران برای بررســی موضوع بــه محل حادثه اعزام شــدند. وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد در این حادثه مردی 28ساله، همسر 23ساله و برادر همسرش را با کلت کمری به قتل رسانده و پــس از آن نیز خودکشــی کرده اســت. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شواهد موجود نشــان میدهد این حادثه بر اثر اختلافات خانوادگی به وقوع پیوســته اســت، اما مأموران نیروی انتظامی در حال بررسی بیشتر موضوع و زوایای پنهان آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.