مادری پس از ۲4 سال پسرش را در زندان ملاقات کرد

Shargh - - حوادث -

ميزان:

مادری پس از 24 سال دوری تنها پسرش را در زندان مرکزی همدان ملاقات کرد. مددجوی زندان مرکزی همدان دوساله بود که به دلیل اعتیاد پدرش و طــلاق از مادرش جدا شــد و در کنار پدر و نامادری زندگی میکرد. بعد از فوت پــدر و دیدار اتفاقی مادر با یکی از بستگان شــوهر سابق از وضعیت فرزندش در زنــدان همدان مطلع شــد کــه بــا پیگیریهای صورتگرفته از ســوی اداره فرهنگــی زندان امکان ملاقات حضوری مادر و فرزنــد در یک فضای توأم با احساسات مادرانه در زندان همدان مهیا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.