سیلیای را گفکتهوگوبا خسعویدرسهدیلی،مک، ا رگبراد انفیل جن ا «گمشجالیتین2»روزه اپاسخ دادم

Shargh - - هنر -

شــرق، بهناز شــیربانی:

«گشت 2» از آغــاز اکــران تا به امروز توانســت عنــوان پرفروشتریــن فیلــم تاریخ ســینمای ایران را کسب کند؛ عنوانی کــه پیشتــر به فیلــم اخیــر اصغر فرهادی «فروشنده» داده شد و اینبار عاید فیلمی شــده کــه بههیچوجه نمیتــوان آن را بــا ســینمای اصغر فرهادی قیاس کرد. این نخســتینبار نیســت کــه تحلیلگــران ســینما، از واکنش مخاطبــان به فیلمهای روی پرده غافلگیر میشــوند و نمیتوانند تحلیل درســتی از مخاطبانی که دو فیلــم «فروشــنده» و «گشــت 2» را انتخــاب میکنند، ارائه دهند؛ اما قدر مسلم این است که علاقهمندی مردم به تماشــای فیلمهــای طنز و مفرح نســبت به گونههای دیگر ســینمایی بیشــتر اســت و ظاهرا اگــر فیلمی با شــوخیهای خــاص و کنایههای اجتماعــی و بعضــا سیاســی بتواند مخاطبانــش را راضی کند، شــرایط خوبی در اکــران خواهد داشــت. با همه اینها هنــوز چندهفتهای به پایان اکران فیلمهای نوروزی ســینماها باقی است و فیلمی مثل «گشت 2» منتظر است رکوردشکنیاش را جشن بگیرد. باید دید تا پایان سال چه اتفاقی در انتظار سینمای ایران خواهد بود. در روزهای منتهی به پایان اکران «گشــت 2» با ســعید سهیلی، کارگردان این فیلم ســینمایی گفتوگویی کردیم و از دلایل پرفروششدن «گشت 2» پرسیدیم؛ اتفاقی که گویا برای سهیلی هم خیلی پیشبینیپذیر نبوده.

«گشت 2» بهنوعی در اکران رکوردشکن شد. این میزان فروش فیلم را پیشبینی میکردید؟

پیشبینی نمیکردم فیلم رکوردشکن شــود، البته پیشبینی میکردم فیلم فروش خوبی در اکران داشــته باشــد و مخاطبان بســیاری را جذب خواهد کرد. خوشحالم که «گشت 2» با تمام سنگاندازیها و کارشکنیها دیده شــد و مورد اســتقبال قرار گرفــت. من در جریان اکران «گشــت 1» به دلیل شــرایط نامطلوب اکران ســیلی خوردم و این ســیلی را با فروش «گشــت2» پاســخ دادم. فروش این فیلم ســیلیای بود به بدخواهان؛ اما امیدوارم در ماههای آینده فروش «گشــت 2» نیز به واســطه فیلم دیگری شکسته شود. درست است که ما افتخار پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران را از دست خواهیم داد؛ اما طبعا مثل تمامی اهالی سینما، موفقیت این حرفه را میخواهیم و هر قدر فروش فیلمها بیشــتر شود، میتوان به موفقیتهای بیشتر سینمای ایران امیدوار بود.

فکر میکنید دلیل موفقیت «گشت 2» چیست؟

قطعا موفقیت این فیلم یک دلیل مشخص ندارد. گاهی بازیگری که در یک فیلم دیده میشــود و عاملی برای فروش فیلم محسوب میشود، در فیلمی دیگر چندان موفقیتی کســب نمیکند یا سایر مواردی که میتواند یکــی فیلم را به فروش بالایی برســاند. عید نوروز چند فیلم اکران شــد و دراینمیان تنها دو فیلم «گشــت 2» و «خوب، بد، جلف» به فروش خوبی دســت پیدا کرد؛ بههرحال همیشــه ژانرها و گونههای مختلفی از فیلمها ساخته و اکران میشود؛ اما من معتقدم دو نوع فیلم وجود دارد. فیلمهایی که در کنار مردم هســتند و فیلمهایی که در مقابل آنهاست. فیلمهایی که در کنار مردم اســت، از نظر من فروششــان تضمینشده است و فیلمهای مقابــل مردم محکوم به شکســتاند. فیلمهایی از جنس «گشــت 2» که ســعی کرده دغدغههای مردم را نمایش دهد و در کنار آن فضای شــاد و مفرحی را ایجــاد کند، طبعا بازخوردهای خوبی هــم از مخاطب خواهد گرفت؛ چراکه مخاطب بــا فیلم همذاتپنداری میکند و دغدغههایش را در فیلم میبیند و بُغضشــان فروخورده نشده. «گشت 2» به مردم امید و لبخند میدهد و این اتفاق خوشایندی است.

این موضوع که فیلم «گشــت 2» نماینده ســینمای بدنه و تجاری است، تا چه حد برای شما خوشایند است؟

ســینمای آماتور، تجربی و بدنه یا بهنوعی حرفهای از دستهبندیهای انواع گونههای سینماســت. سینمای آماتور یا هشــتمیلیمتری قدیم یا فیلمهای کوتاه، ســینمای تجربی که اساسا دارای مضمون و ساختارهای متفاوتی هستند و درنهایت سینمای بدنــه یا حرفهای که بیراه نیســت، اگر بگوییم سینمای دنیا بهاصطلاح روی کاکل سینمای بدنه سوار است و بههرحــال فیلمهایــی از جنــس «گشــت 2» نیــز متعلق بــه همین سینماســت و مخاطبان خودش را دارد.

هدف شما شکستن رکورد فروش «فروشنده» بود؟

حقیقتــا هدفی که بــر مبنای آن فــروش فیلــم خاصی را بشــکنیم، نداشــتیم. هــدف این بود کــه فیلم خوب دیده شــود و فروش مناســبی داشــته باشــد. اگر این فیلم در زمان اکرانــش فــروش خیلــی از فیلمها را شکســته، بــه دلیــل اســتقبال تماشــاچی بوده. حالا کــه صحبت از فیلم «فروشــنده» شد، بگوییم که اگر هــر فیلم دیگری رکــورد فروش «فروشنده» را بزند یا اگر «فروشنده» بــا رقمی کمتر از چیزی که هســت، میفروخت؛ هیچچیز از شایســتگی ســینمای اصغر فرهادی و فیلم بینظیرش کم نمیکــرد. اینجا تنها بحث مخاطب مطرح اســت. سینمای اصغر فرهادی در ســالهای اخیر نماینده شایسته ســینمای ایران در عرصههای بینالمللی است و فروش بالای هیچ فیلمی در اکران از شایستگی فیلمهای اصغر فرهادی کم نمیکند.

بههرحال در شرایط نابسامان اکران ســینمای ایران، بحث آمار و ارقام فروش یکی از دغدغههای صاحبان فیلمها است و بعضا اتفاقات و حواشــی اکران فیلمها و مسابقه بر سر رکوردشــکنی همیشه بوده و خواهد بود، چقدر فتحکردن گیشه سینمای نوروز برای شما مهم بود؟

دیگران را نمیدانم و اساسا خیلی درباره کارگردانهایی که با این نیت به رقابت اکران وارد میشوند، کاری ندارم؛ اما فروش بالای «گشت2» برای من مهم بود؛ به دلیل اینکه این فیلم مورد بیمهری بســیاری از مسئولان فرهنگی و هنری کشــور قرار گرفت و به حقش نرســید. «گشت 2» بدون داشــتن تیزر تلویزیونــی و تبلیغات ماهواره اکرانش را آغــاز کرد؛ بنابراین مشخص اســت که این فیلم پتانسیل خوبی برای فروش داشته. فیلمهای دیگــری که وارد عرصه رقابت نوروزی شــدند، امتیازات ویژهای داشــتند؛ مثــل فیلم «ماجرای نیمروز» که شــاید روزی صد تیزر تلویزیونی داشــت و مردم مدام نام این فیلم را از رســانه ملی میشــنیدند یا فیلم «یک روز بخصوص» که تبلیغات داشــت. حتی سال گذشته فیلم «50 کیلو آلبالو» با پخش تیزرهای ماهوارهای توانســت بســیاری را متوجه اکرانش کند و فروش خوبی داشــت؛ اما «گشــت 2» امکان تبلیغی مناسبی نداشت و به نظر من رســیدن به چنین فروشــی جای افتخار دارد. اگر فیلم ما به اندازه «50 کیلو آلبالو» تیزر ماهوارهای داشــت، قطعا با فروش بالای 25 میلیارد تومــان به اکرانش پایان میداد و این فیلم با تکیه بر پتانســیلش در اکران میدرخشید. متأسفم که «گشت 2» از شــرایط مساوی تبلیغات برخوردار نبود و پیشبینی من ردکردن رقم 20 میلیارد در پایان اکران است و رسیدن به همین رقم رکورد عظیمی در سینمای ایران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.