همکاری شهرام شعرباف با گروه جوانِ سهنقطه

Shargh - - هنر -

شــرق: گروه آلترنیتیو راک «ســهنقطه»، دومین کنسرت خود را در سالن خلیجفارس فرهنگســرای نیاوران برگزار خواهد کرد. این گروه که سال 1۳۹2 در شــیراز شــکل گرفته، در ســال 1۳۹5 فعالیتهای خود را به صورت رســمی و جدی دنبال کرد. آنها ابتدا آلبوم «جایی برای همیشه» را با همت «مؤسســه فرهنگی - هنری نغمه حصار» منتشــر کردند که در زمینــه فروش دیجیتال بســیار موفــق بود. پس از آن هم کنســرتی برگزار کردند که مورد اســتقبال قرار گرفت. این گروه حالا پس از چندماه دوری قصد دارند با انتشــار یک تکآهنگ و برگزاری کنسرت به استقبال آلبوم دومشــان بروند. در روزهای آینده تکآهنگ «روزهای بعد» که در حالوهوای آثار پیشــین گروه است منتشر میشــود و در خردادماه هم کنسرتشــان را برگزار میکنند: در این کنســرت ترکیبــی از قطعات آلبوم اول و دوم در دو بخــش در نظر گرفته شــده اســت. از ویژگیهای مهم ســهنقطه در میان گروههای آلترنیتیو ایرانی این اســت که با وجود بیان متفاوت خواننده، ترانهها بهخوبی شنیده و درک میشوند. حالا نیمی از اعضای این گروه از شــیراز به تهران مهاجرت کردهاند و نیمی دیگر هم هنوز در شهر رشت زندگی میکنند؛ کیان شمس )گیتار الکتریک(، آرش رستمی )خواننده و گیتار آکوستیک(، سروش اعتصامی )گیتار الکتریک( در تهران و عطا تاسه )گیتار بیس( و روزبه اسماعیلی )درامز( در رشت. از نکات جالبتوجه در این کنســرت حضور «شهرام شعرباف»، خواننده و سرپرســت گروه «اوهام» بهعنوان صدابردار اســت. شــعرباف مدتی است که روی صدابرداری تمرکز بیشتری کرده و گویا تصمیم گرفته کنار گروههای جوان حضور پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.