مايکل مور به جنگ ترامپ میرود

Shargh - - هنر -

آی سینما: مایــکل مور قصد دارد با رویصحنهبردن نمایشــی انفرادی در تئاتــر بــرادوی، دونالــد ترامپ رئیسجمهور فعلی آمریکا را هدف حمله قرار دهــد. این اجرا با عنوان «مایــکل مــور در برادوی: شــرایط تســلیم من» بــه کارگردانی مایکل مور از جولاي آینده در تماشــاخانه «بلاســکو» روی صحنــه مــیرود. مستندساز برنده اسکار، این نمایش را بــه عنوان اجرائــی کاملا جدید و مستقل از برنامه زندهای که موضوع فیلم اخیرش «مایکل مور در ترامپلند» بود، توصیف کرده است.

به گزارش «نیویــورک تایمز»، در هر اجرا، مور به اخبــار همان روز واکنش نشــان خواهد داد و گاهی اوقــات، نمایش خود را با حضور میهمانان سرشناسی که از پیش دعوت شدهاند، روی صحنه خواهد برد. هدف از اجرای این نمایش هجوآمیز، بیاعتبارکــردن ترامــپ و دســتگاههای اجرائی اوست.

مستندساز 6۳ســاله در توضیح این نکته گفته اســت: «ما به لشــکری از هجونویســان احتیاج داریم. پاشنه آشیل او )ترامپ( زیادی نازکنارنجی بودنش اســت». کارگــردان مســتند «فارنهایت ۹/11» همچنیــن یادآور شــده در هر اجرا، جایگاه مخصوص رئیسجمهور در ســالن بلاسکو رزرو باقی خواهــد ماند: «این جایــگاه خالی میماند، تــا او بیاید و آنجا بنشــیند. امیــدوارم خودش یا خانوادهاش برای تماشــای نمایش بیایند. یا حتی مایک پنس؛ قول میدهیم او را هو نکنیم»!

دوره اجرای این نمایش 12 هفته اعلام شــده اســت. اگرچه نقد سیاست روز، در تولیدات جمع و جور برادوی امری نســبتا مرسوم است؛ اما نقد سیاســی در نمایشهای صحنهای با چنین ابعاد گســتردهای فوقالعاده نــادر به شــمار میرود، بهویژه نمایشــی که حضــور رئیسجمهور را به چالش کشیده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.