اولین گروهی که در قم کنسرت گذاشت

Shargh - - هنر -

شــرق: گروه موســیقی«مهبد» 1۸ اردیبهشت برای اولینبــار در تهــران و در تــالار وحدت بــه اجرای «تلواســههای عاشــقی» میپــردازد. ایــن گروه به سرپرستی و آهنگســازی سهیل مطیعا در سال ۹5 شکل گرفت و اولین گروهی است که در قم کنسرت برگزار کرده. ســهیل مطیعا، سرپرست گروه «مهبد»، دربــاره تفــاوت فضــای کار در تهران و شهرســتان میگوید: «فعالیت موســیقی در شهرستان تا حدی محدودتر از تهران اســت و فضای کار و استقبال هم مقداری کمتر و بســتهتر اســت و بهخصوص از نظر امکانات این مسئله زیاد به چشم میخورد».

او دربــاره احتمال لغو کنســرتهای موســیقی و برخورد گــروه «مهبد» در صــورت چنین اتفاقی، توضیح میدهــد: «برای من تابهحال پیش نیامده که لغوشــدن کنســرتم را تجربــه کنم، ولی متأســفانه برای هنرجویان عزیز و بعضی از دوســتان و همــکاران اتفــاق افتاده که بســیار تأثربرانگیــز و دلســردکننده بــوده و قضیــه تنشهــای روحــی را هم به دنبــال دارد. واکنش مــا در برابر لغو کنســرت تا حدی گفتمــان و مقداری اعتراض و گاهی هم ســکوت خواهد بود، البته در نهایــت ادب و احترام». سرپرســت گروه موسیقی «مهبد» درباره برنامههای گــروه برای اجرا در تالار وحــدت میگوید: «گروه ما بــرای اجرا در تهران و تالار وحــدت، اجرائی درخور شأن مخاطب با درنظرگرفتن اصول علمی و بهروز و بهدور از کلیشــه و تکرار خواهد بود و در یک جمله ما با قلبمان اجرا خواهیم کرد».

مطیعا درباره ســازها و ســبک موســیقی گروه «مهبــد» اضافــه میکند: «گــروه مهبد یــک گروه تلفیقی است که با استفاده از سازهای سنتی و غربی در ژانری مدرن که البته همســو بــا فرهنگ خود ما خواهد بود قدم به عرصه موســیقی کشور گذاشته است که امیدواریم مورد قبول مردم عزیز واقع شود و بر دلشان بنشیند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.