گالری دارگون میزبان نقاشیهای «سیما افتخاریراد»

Shargh - - هنر -

شــرق : «این نقشها، نقاشــی نیســتند» عنوان نمایشــگاهی از آثــار ســیما افتخــاریراد اســت کــه از فــردا در گالری «دارگــون» افتتاح میشــود. در استیتمنت این نمایشگاه میخوانیم: «به یاد بیاوریم که دخترک 10ســاله حتی نتوانســت عروسکش را به خانه بخت ببرد تا کودکیاش را در محل به بازی بگیرد. او زودتر از آنکه بداند، بالغ شده است، مادربودن را درک میکند، ساده است گذشتن از کنــار او که بهجای عروســک، کودکش را در بغل میفشــارد، بیگمان هنوز نمیداند، که لباس سفید تــوردار، چرا ترس را در دلش فریــاد میزند...». این نمایشــگاه جمعه، 15 اردیبهشت، ساعت 16 افتتاح شود و بازدید از آن تا 22 اردیبهشت ادامه دارد.

ســیما افتخــاریراد، کارشــناس ارشــد پژوهش هنر از دانشــگاه هنر و مدرس طراحی و نقاشــی در دانشــگاههای هنر تهران اســت. او تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی )جشــنواره هنرهای تجسمی فجر، مکتب هنری ســوره، مجموعه اول فرهنگستان هنر و تجلی احســاس( شــرکت کرده اســت. همچنین چندین نمایشــگاه انفرادی )گالری ســیحون، بامداد، فرهنگســرای معرفــت و...( را برپــا کــرده اســت. افتخاریراد در تألیف کتابهای آموزشــی )آشــنایی بــا خیالینــگاری، پژوهش- حقیقت دانــش، تاریخ هنرهای صناعی جهان اسلام و دایرهالمعارف جهان اسلام( همکاری کرده است. گالری دارگون در خیابان شریعتی، پایینتر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، کوچه بدیعی، بنبست بشردوست، پلاک 14 واقع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.