نمایشگاه گروهی «کارگران» در عکسخانه شهر

Shargh - - هنر -

شــرق: به مناســبت اول مــاه مــی، یــک نمایشگاه گروهی عکس بــا عنــوان «کارگــران» برگــزار میشــود. بنــا بــر ایــن گــزارش، بــه مناســبت فرارســیدن هفته کارگر، نمایشــگاه گروهی عکس با عنوان «کارگــران» به کیوریتوری پگاه بهروزفر، امروز ســاعت 16 در موزه عکسخانه شــهر دایر میشــود. در این نمایشــگاه، 21 عکس از عکاســان معاصر کشور و ســه چیدمان عکس از مُنــا هوبهفکر، علــی آقاربیع، مجید ســعیدی، غلامرضــا حافظالقرآن و محمدرضا ســلطانی در معرض دیــد بازدیدکنندگان قرار میگیرد. بازدید از این نمایشگاه از امروز پنجشــنبه، 14 اردیبهشت تا چهارم خرداد ادامه دارد. موزه عکســخانه شهر به نشــانی تهران، میدان هفتم تیر، میدان بهارشیراز، بوســتان بهارشیراز، موزه عکسخانه شهر از شنبه تا چهارشنبه از ســاعت ۹ تا 1۳ و 14 تا 1۸ و روزهای پنجشنبه از ســاعت ۹ تا 1۳ پذیرای بازدیدکنندگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.