نشست در نمایشگاه

Shargh - - هنر -

ســاعت پنج امروز، در نمایشــگاه کتــاب تهران در بخــش کمیتــه علمی فرهنگی ســرای اصلی از خبرنگاران جوان و پیشکســوت حــوزه کتاب تقدیر میشــود. علاقهمنــدان ميتوانند با حضــور در این برنامه مشوق این خبرنگاران برگزیده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.