روحانی برای ايران

Shargh - - يادداشت -

... برای حاکمیت عقلانــی و قانون در ایران آغاز و با تلاش نخبگان و مردم، آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت جامعه را مطالبه میکند.

روحانــی کــه از بطــن جامعــه روحانیــت و اصولگرایــی برخاســته اســت، در پــی تــلاش و تجربیاتی که از همراهی بــا معمار انقلاب، آیتالله هاشمیرفســنجانی، دارد، موفــق شــده نمایندگی گروههــای روشــنفکر و اصلاحطلــب ایــران را نیز برعهده بگیــرد؛ بهگونهای که امــروز اصلاحطلبان پــس از حذفها و درک محدودیتهــا و با تمرین و تجربه روند عقلگرایی و اعتدال در سیاستورزی با طیبخاطر در دوره دوم نیز از او پشــتیبانی میکنند و در وضعیــت کنونــی او را خیرالموجودیــن برای ریاســتجمهوری میدانند و ازایــنرو تمامقد برای پیــروزی و موفقیت وی تلاش میکننــد. انتخاب و موفقیــت روحانی به دلایل متعــددی برای جامعه ایرانی اهمیت راهبردی دارد:

1- پیــروزی روحانی به تــوازن نیروهای داخلی نظام، طیفها و جریانات سیاســی و اجتماعی کشور کمک میکند؛ زیرا او علاوه بر برخورداری از حمایت روشــنفکران و اصلاحطلبــان کــه منتقــدان وضع موجود هســتند، به رویکرد علمی و آکادمیک برای توســعه و پیشرفت کشور که در فرایند توسعه منابع انسانی بهســرعت در حال گسترش است، نزدیکتر اســت؛ درحالیکه رقبــای او پیرو رویکرد ســنتی و محافظهکارانه هســتند که از هر جهت فاصله خود را بهشــدت با رویکردهای علمی و آکادمیک بهویژه با دستاوردهای علوم انسانی حفظ کردهاند و گاهی علیه یا مغایر آن اعلام موضع میکنند.

2- پیــروزی روحانــی بر امنیــت ایــران، منطقه غرب آســیا و خلیجفــارس به دلیــل ماهیت گفتمان اصلاحطلبــی و اعتدالگرایــی وی و ماهیت گفتمان اصولگرایــی و انقلابی رقبــای او مؤثر اســت؛ در این مورد حفظ وحــدت ملی در داخل با اقلیتهای دینی و مذهبی بیشــتر میسر است و شکستن نقارها و ایجاد تعامل با کشــورهای منطقــه بهویژه اعراب آســانتر میشود و کوتاهسخن آنکه احتمال تبدیلشدن ایران به عراق یا سوریهای دیگر بعد از انتخابات کاهش مییابد.

3- پیــروزی روحانی آرامش و امنیــت ایران را در ســطح بینالمللی تثبیت میکنــد و بهانهجویی برای نقض برجــام و برهمزدن تعهدات را از ترامپ و دیگــر ماجراجویان بینالمللی میگیرد و از اجماع مسبوقبهسابقه جهان علیه ایران جلوگیری میکند.

4- با توجه بــه پیروزی در برجام، انتخاب مجدد روحانی علاوه بــر حفظ اقتدار ایــران در عالیترین ســطح منطقه، استفاده از دیپلماسی گفتوگو را در رفع تهدیدها و بحرانهای منطقه بیشازپیش میسر میکند.

5- بــا پیروزی روحانــی امکان مشــارکت ملی و محلــی برای توســعه کشــور با ارائــه راهبردها، برنامههــا و مدیریت بهینه ممکن میشــود؛ زیرا در گفتمان رقبای او، راهبرد، برنامه و واقعنگری کمتری مشــاهده میشــود و عامهگرایــی و کلیگوییهای بدونضابطه، اعوجاج و مخالفت با علم و داشــتن رویکردهای پوپولیســتی نسبت به اقتصاد و اجتماع موج میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.