جهت آگاهی بیکاران

Shargh - - يادداشت -

وانگهــی اصولا دیــدگاه اقتصــادی اصولگرایان امروزی که هر نوع ثــروت را بادآورده و هر ثروتمند را غارتگر و دســتآموز استکبار جهانی برای نابودی اقتصاد ایران و زالوصفت که خون مردم مستضعف را میمکد، قلمداد میکنند، با شــعار ایجاد میلیونی شغل در تضاد است. لطفا به این نکتهها توجه کنید:

1 – هرکســی رئیسجمهــور شــود، بر اســاس سیاســتهای فعلی نظام کــه کوچککردن دولت و تقویت بخش خصوصی اســت، نمیتواند دستور دهــد که بیکاران را به اســتخدام دولــت درآورند. بیکاران عزیــز، امید خود را از اینکــه کارمند دولت شــوند، قطع کنند. رئیس دولت دهــم بدون توجه به قوانین و مقــررات و بدون آیندهنگری، اواخر عمر مدیریتش بر قوه مجریه، هزاران نفر را به اســتخدام دولت درآورد و مصیبت بزرگــی را برای دولتهای بعد از خود رقم زد.

2 – امیــد به ایجاد شــغل وقتی پابرجاســت که تولید شــکل بگیرد یا رونــق پیدا کنــد. تولید وقتی به ســامان میآید که سرمایهگذاری شــود. سرمایه در دست ســرمایهداران یا کسانی اســت که توانایی تولید ثروت را دارند. ســرمایهداران یا خلاقان عرصه اقتصــاد، وقتی ثروت، ســرمایه و خلاقیــت خود را بــه عرصه تولید اشــتغالزا میآورند که احســاس کنند برای خود و سرمایهشــان امنیت و ســود وجود دارد. درســت اســت که در ســرزمین ما امکانات و نعمتهای زیادی برای انواع و اقســام تولید، اعم از صنعتی، کشــاورزی، گردشــگری و... وجود دارد؛ اما همه اینها بالقوه است و به دلایل مختلف، بهویژه به دلیل نوع نگاه اصولگرایان به شیوه مدیریت جامعه، بعید است به فعل درآید. اضافه بر آن، نیروی بالقوه مســتعد برای ســرمایهگذاری در فناوریهای نوین، مانند تولید نرمافزارهای رایانهای و شــیوههای ورود به فضای مجازی، در کشــورمان فراوان اســت؛ اما جناح راست هنوز در بهرهگیری از این دنیای گسترده به جمعبندی نرســیده اســت و نگران تبعات ورود جوانان به این عرصههاست؛ بنابراین چندان که باید و شــاید، طرحهای دامنهدار برای ایجاد اشــتغال یا فراهمکــردن زمینه آن برای اعداد گزاف و نجومی را که در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام میکنند، ندارند.

3 - نگارنــده قصــد نــدارد آیــه یــأس بخواند و بــیکاران را بــه آینده خــود ناامید کنــد، بلکه از آنــان میخواهد تحتتأثیر شــعارهای کســانی که اعتقادی بــه مقدمات و زیربناهــای تولید که همان جذب ســرمایهگذاران خــلاق بهمثابــه پایه اصلی اشــتغال اســت ندارند، قرار نگیرند. بعضی از اینها نمیتواننــد امنیــت ایجاد کنند، چــون در موقعیتی بودهاند که خود در فضاســازی علیه سرمایهگذاران نقش داشتهاند. باید به کسی رأی داد که برای ایجاد امنیــت ســرمایهگذاران و نیز امنیت شــغل کارکنان و کارگــران تلاش میکند. باید به کســی رأی داد که میتوانــد هر نوع تهدید علیه ایران و ایرانی را خنثی کند. بیکاران برای رفــع معضل بیکاری باید متحد و قانونمند همراه با ســایر اقشار اجتماعی، کسی را به ریاست قوه مجریه برســانند که با فناوری نوین و وســایل ارتباطی امروزی از هر نوع آن، قهر نباشد و در اندیشه بهرهمندی از تازهترین دستاوردهای بشری باشد که در حوزه فضای مجازی تعریف میشود.

بــه یقیــن دولتمــردان دوره یازدهــم میتوانند صادقانــه به خواســتههای جامعه ایــران معاصر، در حد توان و اختیارات خود پاســخ دهند؛ به شــرط اینکه دست به دست هم دهیم و روز 29 اردیبهشت جاری، حماسهای دیگر خلق کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.