در انتخابات و با انتخابات

Shargh - - يادداشت -

بیتفاوتی به آنچه میگــذرد، ثمراتی مخرب برای سرنوشــت آینــده ملت ما خواهد داشــت. آنهــا که در کنار میماننــد و منتظرند تا چه پیش آید، اهمیــت دوران کنونی را نادیــده میگیرند و به اتفاقاتــی که گویا بدون تأثیر حضور ملت ایران شــکل خواهد گرفت، دل بســتهاند کــه بیتردید بیراهه میروند.

حضــور فعــال در انتخابات، اعلام مشــارکت در زندگــی آینده و تاریخ ملت ایران اســت. دیگر اینکه با چشــم بســته در انتخابات شــرکتکردن یا در هیاهــوی تبلیغاتی داوطلبان گمراهشــدن، عارضهای اســت کــه باید آن را شــناخت و از آن اجتناب کرد.

شــنیدن وعدههای عوامفریبانه و بیپشــتوانه مشــکلی از مشکلات ملت ایران برطرف نمیکند. وقتــی کــه در میهن ما احــزاب و ســازمانهای پذیرفتهشــده از ســوی مردم، نقشــی در معرفی کاندیداهــا ندارند، میدان انتخابات ممکن اســت محل رقابتهای شــخصی و بروز صفات ناپسند جاهطلبی و مردمفریبی قرار گیرد و بنابراین آگاهی رأیدهنــدگان و رأی آنها موکول به دانســتهها و تشــخیص فردی آنها خواهد بود. مهمترین عامل در حق انتخاب، درک صداقت کاندیداها در عمل به منافع ملت ایران اســت. هیچ ادعایی را بدون نتیجه عملی آن نمیتوان پذیرفت.

بــه یک نمونه شــایان ذکــر بســنده میکنم؛ «برجام» به معنی گذشتن از تحریمهای ظالمانه و عبــور از احتمــال درگیــری و آتشافــروزی امپریالیستي آمریکا و همدستان او در منطقه بود. اگر امروز دونالد ترامپ ظاهرا دشــمن درجهیک برجام اســت، به دلیل آن اســت که خواستههای متجاوزتریــن گروه حاکم بر آمریــکا در آن منظور نشــده اســت و این هنر حســن روحانــی و گروه همــکاران او در دولت یازدهم اســت که دونالد ترامپ را در موقعیت نفی برجام قرار داده اســت و برای برهمزدن آن، همه عوامل خود را به یاری میطلبد و بر نتیجه انتخابات ریاستجمهوری در ایران تأکید میکند که شــاید اینجا هم کسانی در موافقت با آشــوبطلبیهای خود پیدا کند. البته تمام نشــانهها در کشــور ما حاکی از آن است که آنچه دونالد ترامپ آرزو میکند، خیالبافی باطلی بیش نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.