اسحاق جهانگیری در قامت سیاستمداری فرهیخته

Shargh - - يادداشت -

بنابراین نهتنها جریــان اعتدال و اصلاحطلب که ملــت ایران باید خدا را شــکر کنــد که چنین کسانی را در بدنه اجرائی کشور دارد و خوشحالیم کــه نیروهای اعتدال و اصلاحطلــب در این دوره و در چهار ســال آینده با دســتی پــر وارد رقابت سیاسی خواهند شــد. صداقت، عقلانیت، اخلاق و دلسوزی که ســنگبنای سیاست است، تاروپود سخنان جهانگیری را تشــکیل میداد. نگاه بسیار عمیــق و دورنگر این سیاســتمدار، حاکی از این بود کــه تجربههای بزرگی در پس افکارش وجود دارد و ایــن سیاســت میتواند تأثیر شــگرفی بر زیرساختهای کشور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.