توزیع بنزین «یورو ۴» در ۴۰ شهر

Shargh - - جامعه -

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تأکید بر اینکه در ســال ۹۵، به 1۵ خط تولید خودروی جدید بهدلیل رعایتنکردن استانداردها اجازه شمارهگذاری ندادیم، گفت: درحالحاضر در ایران موتورسیکلتها با استاندارد یورو ۳ و انژکتوری تولید میشوند همچنین ۹۰۰ هزار خودروی فرســوده را در سه سال اخیر از رده خارج و بــا خودروهای اســتاندارد جایگزین کردهایم. معصومه ابتکار در بیستمین همایش روز جهانی آسم که در بیمارستان امام خمینی )ره( برگزار شد با اشاره به شــعار این روز جهانی )هوای بهتــر، تنفس بهتر( گفت: عنوان این روز به معضل جدی جهانی آلودگی هوا اشــاره میکند که تبعات گستردهای مانند افزایش بیماریهای تنفســی و قلبــی و عروقی دارد. او ضمن تأکیــد بر رابطه کودکان با محیط طبیعی اظهار کرد: از اقدامات مؤثر ســازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه ایجاد مدارس طبیعت بوده است. درحالحاضر ۴۰ مدرســه طبیعت در ایران داریم که سبب افزایش رابطه کودکان با طبیعت شــده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه در ایران در سال ۵۵ اولیــن گزارش آلودگی هــوا را دکتر تقی ابتکار به دولــت وقت ارائــه داد، گفت: برنامــه جامع کاهش آلودگی هوا در سال 7۹ تصویب شد. متأسفانه در سال 7۴ وقفهای در این برنامه افتاد و ما مجددا از سال ۹۲ رسیدگی به این طرح را در اولویت کار خود قرار دادیم. ابتکار ضمن اظهار اینکه قرار بود براساس برنامه جامع کاهش آلودگی هوا از ســال ۸۴ تا سال ۸۶ استاندارد ســوخت به یورو۴ ارتقا یابد، اظهار کرد: متأســفانه در مقطعی بهدلیل تحریمها اقدام به تولید بنزین بهمنظور خودکفایی کردند که «بنزن» زیادی داشت و این میزان در هوای کانشهرها بالاتر از حد استاندارد بود. از سال ۹۲ مجددا برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را بازنگری کردیم و براســاس این برنامه توانستهایم حدود مجاز معاینه فنی را اصاح کنیم و سن معاینه فنی را از پنج به چهار سال کاهش دهیم. پالایشگاهها را به استفاده از ســوخت یورو۴ و نیروگاههای کشور را به استفاده از گاز طبیعی ملزم کنیم. معاون رئیسجمهور با اشــاره بــه اینکه ســال ‪۴۵ ۹۲،‬ درصــد از نیروگاههــا مازوت مصرف میکردند تصریح کرد: این میزان در ســال ۹۵ به هشت درصد رسید و امیدواریم در سال ۹۶ به صفر کاهش پیدا کند. ابتکار با اشاره به اینکه درحالحاضر در ۴۰ شــهر ایران بنزین یورو۴ توزیع میشود، تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح پالایشگاه خلیج فارس توزیع بنزین یورو۴ بهتدریج به همه شهرها گسترش پیدا کند. بعد از اجرای برنامههایی ماننــد توزیع بنزین یورو۴ و حذف بنزین پتروشیمی، وزارت بهداشت مطالعاتی را انجام داد و مشخص شد روند بیماریهای منتسب به آلودگی هوا رو به کاهش است. وی با اشاره به شرایط آلودگــی هوا در اهواز گفت: بهدلیل شــرایط مختلف مانند تغییر اقلیم افزایش وقــوع پدیدههای گردوغبار را شــاهد هســتیم. با پیگیری جمهوری اسامی ایران سال ۲۰1۵ اولین قطعنامه سازمان ملل درباره مقابله بــا توفانهای گردوغبار تصویب شــد و امســال اولین اجاس جهانی ســازمان ملل در موضــوع مقابله با گردوغبار در تهران برگزار خواهد شــد. وی با اشاره به اینکه ســوخت مازوت را از دو نیروگاه اصفهان حذف کردیم، گفت: در ســال ۹۵ در اصفهان ۲۸7 روز سالم داشتیم، همچنین در سال ۹۵ شیراز هیچ روز ناسالمی نداشــت. ابتکار با بیان اینکه لایحه هــوای پاک را به مجلس نهم فرستادیم؛ ولی جزء اولویت مجلس نبود، اظهــار کرد: این لایحه در مجلس دهم آخرین مراحل خود را میگذراند و امیدواریم هفته آینده در مجلس، قانون هوای پاک تصویب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.