به مسئله «رجل سیاسی» باید پاسخ داده شود

Shargh - - جامعه -

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: رجل سیاســی یک مسئله است که باید به آن پاسخ داده شود و با پاککردن صورتمسئله نباید گمان شــود که این مسئله حل شده است. شــهیندخت مولاوردی در نشست «زنان و رجل سیاســی» که با همــکاری امور زنــان و کمیته بانــوان خانه احــزاب در معاونت امــور زنان و خانواده ریاستجمهوری برگزار شد، افزود: رجل سیاســی یک دغدغه سیاسی اســت که سالیان ســال وجود داشــته و بهدنبال پاســخ مناسب بــرای آن هســتیم. او در ادامه گفت: براســاس مشــروح مذاکرات قانون اساسی یکی از شروط قضاوت، بهصراحت مردبودن ذکر شــده است. قانونگذاران میتوانســتند همین شــرط را برای رئیسجمهــوری نیــز بگذارند؛ اما به پیشــنهاد شــهید بهشتی شــرط ریاســتجمهوری، رجل سیاســی تعیین شــد. معــاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره به ســابقه حضور زنان بهعنوان کاندیدای ریاســتجمهوری گفت: از دوره هشتم یا نهم انتخابات ریاستجمهوری زنــان بهعنــوان کاندیــدا ثبتنام کردنــد، البته هیچوقــت بــه صراحت اعام نشــد کــه زنان بهخاطر جنسیت خود احراز صاحیت نشدهاند. 137 زن نیز بــرای دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری ثبتنام کردنــد که هیچکدام احراز صاحیت نشــدند؛ اما این خبر در هیاهوی رد صاحیت مردان صاحبنام گم شد و شورای نگهبان نیز تاکنون نفیا و اثباتا درباره کاندیداتوری زنان دربــاره انتخابات ریاســتجمهوری اظهار نظر نکرده است. مولاوردی درباره سیاستهای کلی انتخابات که ســال گذشته اباغ شد، گفت: این سیاســتهای کلی جزءهــای مختلفی دارد که یکــی از جزءهــای آن شــورای نگهبــان را مکلف میکند معیــار دقیق مدیر و مدبر و رجل سیاســیبودن را تعریــف کند. امیــدوار بودیم این تعریف تا پیــش از ثبتنام بــرای انتخابات ریاســتجمهوری مشخص شود تا نه فقط زنان، بلکه مردان شــرایط خود را بــا معیارها تطبیق دهند و شــاهد وضعیتی نباشــیم که در مقابل چشــم جهانیان اتفاق افتاد. وی افزود: ثبتنام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری بیســابقه و بینظیر بود چــون هرکس به خود اجازه داد بــرای مهمترین مقام اجرائی کشــور ثبتنــام کند. امیدواریم بــهزودی تکلیف معیار کاندیداتــوری در انتخابــات ریاســتجمهوری مشــخص شــود. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پایان با اشاره به ثبتنام اعظم طالقانی برای انتخابات ریاستجمهوری اظهار کرد: ما مدیون حرکت او هستیم، چراکه اقدام او برای کاندیداتوری با توجه به وضع جسمانیاش پیامهای بسیار ارزشمندی برای ما داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.