برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی ویژه بیش از ‪3 0‬هزار دانشآموز

Shargh - - جامعه -

دبیــر کل اتحادیــه انجمنهــای اســامی دانشآموزان گفت: آزمون پیشــرفت تحصیلی ویژه بیش از 30هزار دانشآموز سراســر کشــور بــا عنوان آمادگی برای امتحانات نیمســال دوم برگزار خواهد شــد. به گــزارش روابطعمومی و امور بینالملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمنهای اســامی دانشآموزان، حامد عامتی، دبیر کل اتحادیــه انجمنهای اســامی دانشآموزان با اشــاره به برگــزاری آزمون پیشــرفت تحصیلی ویژه بیش از 30 هزار دانشآموز سراســر کشور گفت: بــه همت مؤسســه علمی آیندهســازان آزمون پیشرفت تحصیلی با عنوان آمادگی برای امتحانات نیمسال دوم ویژه 30 هزار دانشآموز سراســر کشــور که شــامل دانشآموزان عضو اتحادیه انجمنهای اسامی و سایر دانشآموزان است به صورت رایگان برگزار خواهد شد.

عامتــی بــا اشــاره به اهــداف ایــن آزمون خاطرنشــان کــرد: از جملــه اهــداف برگزاری ایــن آزمون آمادهســازی برای امتحانــات پایان ترم، تشــخیص میزان تســلط بر مباحث درسی، تشخیص نقایص یادگیری و ارائه راهکار مناسب براســاس اســتفاده از تکنیک تحلیل مشــق در طراحی سؤالات است.

دبیــر کل اتحادیــه انجمنهــای اســامی دانشآموزان گفت: آزمون پیشــرفت تحصیلی بــا عنوان آمادگی برای امتحانات نیمســال دوم بــرای اعضای گــروه، ســرگروه و هیئت مرکزی انجمنهای اسامی مدارس و سایر دانشآموزان برای پایههای تحصیلی هشــتم، نهــم، دهم و سوم متوســطه شــاخه نظری بهصورت رایگان و هماهنگ رأس ســاعت 9 صبح در 32 استان، 295 منطقــه و 929 حــوزه امتحانــی برگــزار میشود.

وی گفت: ایــن آزمون پنجشــنبه چهاردهم اردیبهشــت 1396 همزمان در سراســر کشــور برگزار میشود.

دبیــر کل اتحادیــه انجمنهــای اســامی دانشآموزان گفت: عاقهمندان پس از برگزاری آزمون برای دریافت کارنامه و اطاع از وضعیت تحصیلی دانشآموز در سطح کشوری میتوانند به سایت مؤسســه علمی آیندهسازان به نشانی http://ayandehsazan.org/ مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.