مرگ زودرس

Shargh - - جامعه -

فردی که ســکته قلبی میکند، وقتی تنگی عــروق کرونر دارد، ســینهاش درد میگیرد، اما در مواردی میشنویم فرد هیچ دردی احساس نمیکنــد، هیچ چیــزی را متوجه نمیشــود و یکبــاره جانش را از دســت میدهــد؛ این فرد دچار ایســت قلبی شده اســت یعنی یکدفعه خون به قلبش نرســیده، بدون آنکه از ناراحتی آگاهی داشــته باشــد». این پزشــک متخصص معتقد اســت: «واقعیت این است که در همه جای دنیا زمینههای بیماریهای قلبی براساس آمار در حال کمشدن هســتند؛ زیرا در همه جا برای مقابله با مســائل آلودگی هــوا و تغذیه، برنامهریزیهایــی دارنــد، اما این امــر در ایران برخاف جاهاي دیگر دنیا دارد اتفاق میافتد.» به گفته وی، مصرف غیرســیگار نیز در کشــور بیشــتر شــده «مصرف مخدرها در کشــور کم نیســتند که میتوانند یکدفعه ایجاد اسپاســم کنند؛ یعنی جریان خون به قلب به یکباره قطع شــود و با توجه به آنچه میبینیــم، این امر در میان جوانان بیشتر است». اینها در حالی است که تعداد فوتشــدههای بر اثر سکته مغزی نیز در مرز هشــدار بهشت زهراســت و به مرز پنج درصد نزدیک میشــود و تنهــا کمی از دلایلی که هنوز بهشــت زهرا علت آنــان را ذکر نکرده و بــه احتمال زیاد آن را به بعد از روشنشــدن و اعام دقیق از سوی پزشــکی قانونی موکول کرده است، فاصله دارد. نباید فراموش کرد که آمارهای بهشت زهرا و هنرمندان فوتشده که ناگهان از میانمــان رفتهاند، اگرچه قابل تحلیل و تفســیر در یک گزارش رســانهای نیستند؛ اما میتــوان آن را به صورت هشــدار نگاه کرد که نیاز به اطاعرســانی یا در مواردی آگاهی بیشتر مســئولان مربوطه به خبرهای هرچند شایعه و همچنین توجه بیشتر مردم به زندگی خودشان و اطرافیانشــان دارد تــا شــاید دیگــر شــاهد مرگهاي زودهنگام - چه نزدیکانمان، چه دور و چه در میان افراد محبوبمان - نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.