رونالدو با پیراهن رئال 400 گله شد

Shargh - - ورزش -

کریستیانو رونالدو با تازهترین هتتریکی که با پیراهن رئالمادرید انجــام داد نامش را بیش از هر زمان دیگری در تاریخ فوتبال ثبت کرد؛ ســتاره پرتغالی رئالمادرید در بازی رفــت مرحله نیمهنهایی لیگقهرمانــان اروپا و در دربی مادرید ســه بار دروازه اتلتیکو را گشــود تا رئالیها تقریبا خیالشــان برای رسیدن به بازی فینال این رقابتها راحت باشــد. کریس با همین ســه گل به رکورد جالب توجه 400 گل زده با پیراهن این تیم رســید؛ این تعداد گل در شرایطی به دســت آمده که او تازه 398 بازی از سال 2009 که به مادرید آمد برای رئالیها انجام داده اســت. «او بازیکن متفاوتی است که برایش فرقی نمیکند کجای زمیــن بازی کند. واقعا نمیدانم دربارهاش چه بگویم: او یک هیولا اســت». این بخشــی از صحبتهای زینالدین زیدان، ســرمربی فرانســوی رئالمادرید، دربــاره کریس رونالدو اســت؛ بازیکنی که از مرحلــه یکچهارم نهایی به بعد لیگقهرمانان اروپا متحول شــده اســت. کریس کــه تا یکچهارم نهایی لیگقهرمانــان اروپا فقط دو گل برای رئال در این رقابتها زده بود، در ســه بازی گذشته تیمش توانســته هشــت گل بزند! اتفاقا او اولین بازیکن تاریخ لیگقهرمانان اروپاســت که توانسته در بازیهای مرحله حذفی این تورنمنت بیــش از ۵0 گل بزند )۵2.) نکته جالبتر درباره کریس اینکه علاوه بر رساندن تعداد گلهایش به عدد 400 بــا پیراهن مادریدیها درمجموع هم صدوسومین گلش را در لیگقهرمانان اروپا زد. ضمن اینکه نباید تکگل او در بازیهای انتخابی لیگقهرمانان اروپا که با پیراهن منچستریونایتد زده شد فراموش شود؛ با احتســاب همان گل، در واقع تعــداد گلهای اروپایی رونالدو در عرصه باشگاهی ١04 گل است. خودش بعد از هتتریک تازهاش با پیراهن رئالمادرید میگوید همهچیز را نباید به پای یک نفر نوشت : «من خوششانس بودم که توپهای آخر به من رسید وگرنه این موفقیت برای همه بچههای تیم اســت و همه آنها در این بازی و این گلها نقش داشتهاند». کریس بعد از دو گلی که در مونیخ وارد دروازه بایرن کرد، در بازی برگشــت یکچهارم نهایی هم دوباره هتتریک کرد تا در دو بازی پنج بار دروازه بایرنیها را بــاز کند. او حالا یک بار دیگر هــم هتتریک کرده تا از این حیث هم اولین باشــد: اولیــن بازیکنی که در دو بازی پیدرپی در لیگقهرمانان اروپا در مرحله حذفی توانسته هتتریک کند. رونالدو که این اواخر و البته بیش از نیمی از میانههای فصل گذشته هم از سوی هواداران رئالمادرید هو شــده، در آخــر صحبتهایش به نکتــه دیگری هم اشــاره میکند: «من فقط از هــواداران میخواهم من را هو نکنند. همیشــه در زمین با تمام توانم بازی کردهام.» رونالدو همراه رئالیها در شــرایطی بایــد هفته دیگر به «ویســنته کالدرون»، ورزشــگاه خانگی اتلتیکو، بروند که میدانند کارشــان چندان راحت نیست ولی زدن سه گل در بازی رفت و با این سطح آمادگی مهاجم پرتغالی، کمتر هواداری را نگران بازی برگشت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.