هندبال ایران در مواجهه با خطر تعلیق

Shargh - - ورزش -

کنفدراســیون هندبال آسیا، فدراسیون هندبال ایــران را با خطــر تعلیــق مواجه کــرد. خطری کــه پیشازایــن زمزمه آن شــنیده میشــد؛ اما جدینگرفتن آن از ســوی مسئولان این فدراسیون حالا جدی شــده است. سال گذشــته بود که تیم ملی نوجوانان پســران با وجود اعلام آمادگیاش برای شــرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا که به میزبانی بحرین برگزار میشــد، یکباره از حضور در این مسابقات صرفنظر کرد.

تنش بر ســر مسائل سیاسی بین ایران و بحرین عاملــی بود که شــورای امنیــت ملی بــا اعزام هندبالیستهای نوجوان به این پیکارها مخالفت کــرد. در پی این موضــوع کنفدراســیون هندبال آسیا نیز طبق قوانین فدراســیون ایران را به دلیل شرکتنکردن در مسابقات قهرمانی آسیا 20 هزار دلار جریمه کرد.

در شــرایطی که تاکنون نزدیک به هشت ماه از این اتفاق گذشته و فدراســیون هندبال کشورمان هنوز ایــن جریمه را پرداخت نکرده اســت، مورد مشــابه دیگری رخ داده و مشــکل این فدراسیون دوچندان شده است.

این بار تیم ملی جوانان بانوان با وجود شرکت در قرعهکشی مسابقات آسیایی هند، از حضور در این میدان منع شــده است؛ تصمیمی که از سوی علیرضا رحیمی، رئیس جدید فدراسیون هندبال، گرفته شده اســت: «اعزام این بانوان به مسابقات آسیایی در زمان فدراســیون قبلی گرفته شده که من نبودم و به نظرم کار عبث و بیهودهای اســت. زمانی که تیم نه اردویی داشــته و نه در مسابقات تدارکاتی شــرکت کرده، چرا باید آنها را با دو، سه برابر هزینه بــه رقابتهای آســیایی اعزام کنیم. رفتن بانوان به این مســابقات تنها آبروی ایران را میبرد و ترجیــح من این بود کــه تیمی که هیچ آمادگیای ندارد، به این رقابتها اعزام نشود».

او در واکنــش بــه جریمــه نقدیای کــه این فدراســیون باید برای اوضاع نامناســب مالیاش بپــردازد، میگوید: «چــارهای جز ایــن نداریم. به طــور حتم هزینه اعــزام یک تیم ناآماده بیشــتر از جریمه شــرکتنکردن در مســابقات خواهد بود؛ بههمیندلیل انصراف دادهایم. ضمن اینکه ما هم به دنبال راهحل برای پرداخت این جریمه هستیم».

اما بــه غیر از این مورد، جریمــه تیم نوجوانان پســران هم هنــوز پرداخت نشــده کــه رحیمی دربــاره آن اینگونه توضیح میدهد: «این موضوع بــه مدیریت قبلــی فدراســیون برمیگــردد؛ اما کنفدراســیون هندبال آســیا با ارســال نامهای به ما تاریخــی را تعیین کرده و خواســته تا آن زمان بدهیهای فدراســیون هندبال ایران با آسیا تسویه شــود. در ایــن زمینه مشــکلی نیســت و در حال رایزنی با آســیا هســتیم تــا در درجــه اول میزان بدهی را کاهــش دهیم و از آنها تخفیف بگیریم و در درجه دوم پرداخت بدهیها را قســطی کنیم». فدراســیون هندبال در حالی به دلیل بدهیهایش به کنفدراســیون هندبال آسیا با اولتیماتوم تعلیق مواجه شــده که به جــز این جرائــم، باید جریمه سومی را هم بابت اعتراض به تیم داوری مسابقات آسیایی که آن هم در دوره قبل بوده، بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.