تقلید ناشیانه قالیباف از والاستریت

Shargh - - ورزش -

اگر فرض کنیــم حتی این آمار او درست باشد، پرسش این است که ریشههای شکلگیری این وضعیت چیست؟

اتفاقا نکته مهم همین است؛ آیا او پس از مطرحکردن این آمــار به ریشــههای رخدادن چنین اختــلاف طبقاتی میپردازد یا خیر؟ و بعد از آن چه راهکارهایی دارد؟ آیا اصلا راهکارهایی دارد یا اینکه فقط حرف میزند؟

آیا اصلا وجود چهــار درصد ثروتمند در یک جامعه نکته عجیب و جدیدی اســت؟ یا اصلا ثروتمندبودن بالذات بد است؟

مسئله سر وجود چهار درصد ثروتمند نیست؛ موضوع این است که ســهم اینها از ثروت کل جامعه چقدر است؟ موضوع این است که میتوان میزان توزیع ثروت را عادلانهتر کرد. در دغدغه عدالت اجتماعی فردی مانند آقای قالیباف یــا بیشــتر افرادی کــه دغدغه عدالــت اجتماعــی دارند، اختلافهایی وجود دارد. این اختلاف نظر هم اینجاست که باید دید اگر ســهم این چهار درصد بیش از اندازه از دیگران بالاتر اســت، اصلا چرا شــکل گرفت؟ فــردی مانند آقای قالیباف و جریانهایی که او نماینده آن است، چه نقشی در شکلگیری این وضعیت دارد؟ آیا رفتارهای آقای قالیباف در شکلگیری این وضع، مؤثر بوده است یا خیر؟

مؤثر بوده است یا نه؟

اگر ما ســرمایه موجود در مســتغلات را بهعنوان یکی از منابــع درآمدی و ثروتی مهم در نظــر بگیریم که باعث بروز نابرابریهای بسیاربسیار شدید شده است، در اینحال میتوانیم بگوییم شهرداری تهران و برخی دیگر نهادها با عملکرد اشتباه خودشان باعث شدند که قیمت مستغلات به شکل سرسامآوری افزایش پیدا کند. در این وضع بهقطع آقای قالیباف نقش داشــته است؛ یعنی آنچه باعث شده توزیع ثروت نابرابر شود، در درجه نخست مستغلات است. کسانی که زمینی و سرمایهای داشته به برندههای اجتماعی تبدیل شــدهاند و دیگران بازندهاند. پس مجموعه عواملی که سیاستهای مســکن در حوزه شهری را در ١0 ، ١2 سال گذشته پیش بردند، باعث شدند که قیمت مستغلات بیش از اندازه رشد کند و به تنورش دمیده شود، آنها خودشان در افزایش نابرابری درآمد و ثروت نقش دارند.

آیا تفکر آقای قالیباف برای میل به اینگونه شعارها کافی است یا نه؟

پاســخی که من دارم این اســت که نه؛ چون درواقع او جریانی به نام اصولگرا را در جامعه نمایندگی میکند. این جریان اصولگرا هم تا جاییکه مــا در جریانیم، به الزامات نظــام حکمرانی خوب در دنیای مــدرن، از جمله برقراری تعاملات صحیح با دنیای خارج توجهی نداشت. خب وقتی این را بپذیریم، پیشبرد سیاست رشد اقتصادی خیلی سخت میشــود؛ وقتی رشد اقتصادی محقق شود، درواقع آنهایی آسیب بیشتری میبینند که افراد کمدرآمد جامعه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.