ناکامی ادامهدار بوکس ایران

Shargh - - ورزش -

کاپیتان تیم ملی بوکس ایران هم در رقابتهای قهرمانی آســیا با شکســت مقابل حریف خود در مرحلــه یکچهارم نهایی از کســب مدال بازماند. ســالار غلامــی بوکســور 9١ کیلوگرم کشــورمان که توانســته بــود به مرحلــه یکچهــارم نهایی رقابتهای قهرمانی آســیا برســد دیروز از گردونه رقابتها حذف شــد. غلامی تنها یک قدم با کسب مدال و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان در آلمان فاصله داشت که با قبول شکست این شانس را از دست داد. او به مصاف علاالدین قوسون از سوریه رفت که میتوانســت در صورت شکستدادن این بوکسور مدال برنز و سهمیه جهانی خود را حتمی کند، اما نتیجه را واگذار کرد و از دستیابی به مدال و سهمیه جهانی در این بازیها بازماند. بهاینترتیب ســالار غلامی، نماینده تیم ملــی بوکس ایران در وزن 9١ کیلوگــرم با یک برد و یک شکســت به کار خود در این بازیها پایــان داد تا روند ناکامیهای بوکســورهای تیم ملی همچنان ادامهدار باشــد. پیش از این چهار ملیپوش دیگر کشورمان از دور مسابقات کنار رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.