قدردانی سلطانیفر از رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال

Shargh - - ورزش -

وزیــر ورزش و جوانــان در نامــهای بــه رئیــس فدراســیون جهانی بســکتبال از مســاعدت او برای حضور بانوان مســلمان با پوشش اسلامی تشکر کرد. مســعود ســلطانیفر ضمن اشــاره به حضور فعال زنان بسکتبالیســت ایران و ۵٧ کشور اسلامی در رشد و توسعه این رشــته ورزشــی، از توجه مسئولان این فدراســیون جهانی برای تأمین زمینههای مســاعد و شــرایط لازم برای حضور بانوان مســلمان با پوشش اســلامی قدردانی کرد. تصمیمگیــری نهایی درباره حضور بانوان محجبه در میادین بینالمللی قرار است در مجمع فدراسیون جهانی بسکتبال که امروز و فردا در هنگکنگ برگزار میشــود، گرفته شــود. محمود مشــحون و علی توفیــق، رئیس و دبیر فدراســیون بسکتبال ایران در این نشست حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.