افتتاح فاز اول استادیوم 5هزارنفری شهدای پاکدشت

Shargh - - ورزش -

وزیــر ورزش و جوانــان فــردا فاز اول اســتادیوم پنجهزارنفــری شــهدای پاکدشــت را امــروز افتتاح میکنــد. این مجموعه ورزشــی هفتهکتاری دارای زمین چمن اســتاندارد مصنوعی، پیســت خاک آجر شــش خطه مخصــوص کلیــه رشــتههای ورزش دوومیدانی و همچنین دکلهای روشــنایی استاندارد اســت که عملیات احداث آن از سال 88 شروع شده اســت. سازههای این ورزشــگاه از نوع سبک بوده که بهعنوان مهمترین شــاخصه این پروژه، متمایز از سایر ورزشگاههای کشــور است. این سازه از نوع سکوهای پیشســاخته ســبک بوده که از لحــاظ اقتصادی نیز مقرونبهصرفه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.